Monitoring wizyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem:
  - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,
  - elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl 
  - lub telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm) oraz art. 22(2)  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 4. Nagranie z monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie usuwa się. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, okres przechowywania nagrań  ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu są udostępniane podmiotowi świadczącemu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku usługę IT oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą na zasadach określonych przepisami RODO ma prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

metryczka


Wytworzył: Paweł Domański (21 czerwca 2018)
Opublikował: Marzena Świniarska (21 czerwca 2018, 13:33:24)

Ostatnia zmiana: Paweł Domański (18 maja 2020, 23:13:01)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1282