Informacje na tej stronie dotyczą przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz tego, jakie dane osobowe są zapisywane podczas korzystania z naszych stron internetowych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej wynikającej art. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

  a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również na podstawie wydanych aktów wykonawczych;
  b) przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pana stroną;
  c) w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

 

Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, jak również w zakresie wypłat stypendiów i innych świadczeń - związanych z obliczeniem i poborem podatków lub innych należności publicznoprawnych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy, a także podmioty z którymi zostaną zawarte umowy powierzenia danych (w szczególności w zakresie usług przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lektoratów języków obcych, wychowania fizycznego, usług hostingowych i IT, a także usług kurierskich, ochrony mienia, a także usług związanych z niszczeniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe).
 2. Podanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody jest dobrowolne, natomiast w pozostałych przypadkach jest konieczne - wynika to z powyższych publicznoprawnych obowiązków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku lub jest skutkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji rekrutacji, obowiązku prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uprawnieniami. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia.  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Obowiązki informacyjne - student
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toku studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.), oraz wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm), a także obowiązującymi administratora danych przepisów, w tym dotyczących obowiązków rachunkowych, archiwizacyjnych oraz sprawozdawczych.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lektoratów języków obcych, wychowania fizycznego, usług hostingowych i IT, a także usług kurierskich, ochrony mienia, a także usług związanych z niszczeniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe), oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta i absolwenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji w/w celów.
Obowiązki informacyjne - rekrutacja na studia
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.) oraz wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm).
 4. W przypadku przyjęcia Państwa na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania toku studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.) oraz wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm).
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług hostingowych i IT,) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres do jednego roku (kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów) oraz przez okres 50 lat (teczki akt osobowych studentów/absolwentów). 
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Podanie danych osobowych w celu przystąpienia do procesu rekrutacji na studia jest wymogiem prawnym określonym w przepisach wskazanych w punkcie 3. Niepodanie wskazanych danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Obowiązki informacyjne - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.) oraz wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z póź. zm). W przypadku przyjęcia Państwa do Szkoły Doktorskiej dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania toku studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.) oraz wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta  (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1837 z póź. zm).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług hostingowych i IT,) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres do jednego roku (kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów w Szkole Doktorskiej wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów) oraz przez okres 50 lat (teczki akt osobowych doktorantów/absolwentów).
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych w celu przystąpienia do procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej jest wymogiem prawnym określonym w przepisach wskazanych w punkcie 3. Niepodanie wskazanych danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Obowiązki informacyjne - postępowanie awansowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 186; 219; 345; 348 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych (§2 i §3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta) oraz art. 63  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.:  Dz.U.  2018poz. 2096  z  póź.zm), będą  przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego  na administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO)  tj. dokumentowanie przebiegu  postępowania o  nadanie stopnia doktora lub  doktora  habilitowanego w  zakresie  sztuki, natomiast  inne  dane(adres  e-mail, telefon), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca  wykonanie  czynności,  z  którymi  wiąże  się  konieczność  przetwarzania  danych  na  podstawie zawartej umowy powierzenia  danych lub innego  instrumentu prawnego oraz podmioty  uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pozyskane  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  50 lat  (dokumentacja  przewodowa) w  oparciu  o  wymogi  określone  w  przepisach  ustawy  z  dnia  14.07.1983  r.  o  narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 553z póź.zm.).
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania  lub  w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony roszczeń) lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa wskazanych w  punkcie  3 jest niezbędne,aby uczestniczyć w postępowaniu o  nadanie  stopnia doktora lub  doktora habilitowanego w zakresie sztuki. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 
Obowiązki informacyjne - Biblioteka

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Dane osobowe Czytelników gromadzone i wykorzystywane w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na mocy przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Obowiązek potwierdzenia przez Czytelnika danych podczas zapisu wynika z art. 3.1. oraz art. 6.1. Ich skuteczna realizacja jest możliwa tylko wówczas, gdy Biblioteka będzie w stanie sprawować nadzór nad tym kto, kiedy i z jakich materiałów korzysta. W celu realizacji tych obowiązków, Biblioteka jest prawnie zobowiązana do uzyskania od Czytelnika jego danych osobowych, niezbędnych do skutecznej identyfikacji i kontaktu w sprawach związanych z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi, ponadto na podstawie art.30.1.3ustawy z 25 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 4. Odbiorcą  danych  osobowych  będą podmioty wchodzące  w skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Biblioteka  Główna  Politechniki  Gdańskiej,  Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu  Medycznego,  Biblioteka  Główna  Akademii  Muzycznej,  Biblioteka Główna  Akademii  Morskiej,  Biblioteka Akademii  Sztuk  Pięknych,  Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności). Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług hostingowych i IT,) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Biblioteki lub do zamknięcia konta Czytelnika.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podane  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu

Obowiązki informacyjne - rekrutacja pracownika
 
 
Administrator
 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01, jako pracodawca.

Inspektor Ochrony Danych

W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 
Cel i podstawy przetwarzania
 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4] (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
[1]Przepisy prawa pracy: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).
[2]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
[3]Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
[4]Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 
Odbiorcy danych
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług  hostingowych i IT) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
Okres przechowywania danych
 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od rozstrzygnięcia naboru.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacje o wymogu podania danych
 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
 
Obowiązki informacyjne - konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu[2] na stanowisko nauczyciela akademickiego[3]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[4] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1]Art. 22[1]ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) (Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).

[2] Art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j.).

[3]Art. 22[1] § 1 pkt. 4 - 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 22[1] § 1 pkt. 1 - 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[4]Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[5]Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym ze wskazanych przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Obowiązki informacyjne - pracownik

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku jest: realizacja zawartego stosunku pracy, w tym wypłata należnego wynagrodzenia; naliczenie i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych; naliczenie i odprowadzenie do właściwego oddziału ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych podobnych składek; prowadzenie dokumentacji pracowniczej lub innej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa; prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacja świadczeń z tego Funduszu; kierowanie na szkolenia oraz inne podobne działania zwiększające kompetencje zawodowe; kierowanie na okresowe badania medyczne przewidziane przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust 1. lit. b) RODO w związku z zawartą umową; art. 6 ust 1. lit. c) RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością obliczenia
  i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług ochrony mienia, hostingowych i IT, a także usług związanych z niszczeniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe), oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego lub ubezpieczeń społecznych lub prawa pracy.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi nawiązanie stosunku pracy.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Obowiązki informacyjne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z poź.zm.) oraz Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Sztuk Pięknych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, ZUS, Sąd, Urząd Skarbowy) w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.  
 8. Osoba, której dane dotyczą, na zasadach określonych przepisami RODO ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Natomiast niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań Administratora, tj. przyznanie świadczeń.

 

Obowiązki informacyjne - umowa cywilnoprawna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku jest: realizacja zawartej umowy cywilnoprawnej, tym wypłata należnego wynagrodzenia; naliczenie i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych; naliczenie i odprowadzenie do właściwego oddziału ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych podobnych składek; prowadzenie dokumentacji pracowniczej lub innej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust 1. lit. b) RODO w związku z zawartą umową cywilnoprawną; art. 6 ust 1. lit. c) RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego (w szczególności w zakresie usług ochrony mienia, hostingowych i IT, a także usług związanych z niszczeniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe), oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego lub ubezpieczeń społecznych lub prawa pracy.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy cywilnoprawnej.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Obowiązki informacyjne - Newsletter Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, tj. zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
 4. Odbiorcą danych osobowych subskrybentów jest podmiot (podmiot przetwarzający), z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanego przez Uczelnię systemu informatycznego służącego do obsługi Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane subskrybentów mogą być przekazane do państwa trzeciego w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez podmiot przetwarzający, z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanego przez Uczelnię systemu informatycznego służącego do obsługi Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podwykonawcy podmiotu przetwarzającego, z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniają wszelkie wymogi wynikające z RODO oraz właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO podmiot przetwarzający zawarł umowy z podwykonawcami w zakresie przetwarzania danych osobowych i że zawierają one postanowienia zobowiązujące podwykonawców do analogicznych obowiązków, jakie zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która została zawarta przez ASP w Gdańsku z podmiotem przetwarzającym oraz że standard ochrony danych osobowych obowiązujący u współpracujących z nim podwykonawców jest co najmniej równy standardowi ochrony danych obowiązującej w podmiocie przetwarzającym. Podmiot przetwarzający, z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V RODO.
 6. Dane osobowe subskrybentów będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez ASP w Gdańsku.
 7. Zgodnie z RODO subskrybentom przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Subskrybentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają , że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe subskrybentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Obowiązki informacyjne - monitoring wizyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm) oraz art. 22(2)  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 4. Nagranie z monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie usuwa się. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, okres przechowywania nagrań  ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu są udostępniane podmiotowi świadczącemu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku usługę IT oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą na zasadach określonych przepisami RODO ma prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

Obowiązki informacyjne - zamówienia publiczne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01.
 2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18, lub elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem Rektora  nr 133/2020 z dnia 18.12.2020 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2176).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Akademią w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
 11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy
 
 
Informacje pobierane na stronach internetowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 
Ciasteczka zapisywane na Twoim dysku podczas przeglądania stron internetowych w witrynie ASP w Gdańsku

Strony w domenie asp.gda.pl mogą korzystać z ciasteczek, na przykład tworzonych na potrzeby statystyk korzystania ze stron. Oglądając strony ASP wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek.  Jeżeli takiej zgody nie wyrażasz, powinieneś w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Ciasteczka to informacje tekstowe, które w czasie odwiedzania strony internetowej są zapisywane i przechowywane na Twoim dysku. Używamy ich do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron Ciasteczka są również niezbędne dla niektórych funkcjonalności w naszych witrynach, na przykład zapamiętania Twoich ustawień dotyczących korzystania z naszej witryny.  

Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje ciasteczka tworzone przez strony internetowe. Możesz to zmienić, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Możesz również obejrzeć listę zapisanych ciasteczek i usunąć wszystkie/wybrane pozycje. Sposób postępowania zależy od przeglądarki, której używasz, dlatego aby zmienić ustawienia, obejrzeć lub usunąć zapisane ciasteczka skorzystaj ze stron pomocy dla swojej przeglądarki i tam przeczytaj, jak wykonać te czynności.

Dane o połączeniu zapisywane podczas przeglądania stron internetowych w witrynie ASP.
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zapisujemy w logach serwera dane takie jak: Twój adres IP,  czas, adres IP, informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce, typie systemu operacyjnego, itp. Dane te są zapisywane na naszych własnych serwerach, są pomocne w administrowaniu serwerem i są chronione zgodnie z zasadami opisanymi w części "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych". Te same dane mogą być udostępniane firmom trzecim, na przykład firmie Google,  w celu tworzenia anonimowych statystyk dostępu do strony. Firmy te stosują się do najważniejszych postanowień regulujących kwestie ochrony danych osobowych na szczeblu międzynarodowym,  europejskim i lokalnym,  w szczególności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).