STATUT


Statut Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjęty Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą nr 28/2019 z 26 września 2019 roku,
uchwałą nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
uchwałą nr 53/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,
uchwałą nr 59/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku,
uchwałą nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku,
uchwałą nr 15/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, oraz
uchwałą nr 19/2020 z dnia 18 marca 2020 roku
uchwałą nr 50/2020 z dnia 28 października 2020 r.)
Tekst jednolity
 


Spis treści
 
I. Postanowienia ogólne
II. Misja i strategia
III. Organy i zespoły opiniodawcze i doradcze
 
Rozdział 1 - Rektor
Rozdział 2 - Senat
Rozdział 3 - Rada uczelni
Rozdział 4 - Rada naukowa
 
IV. Organizacja
 
Rozdział 1 - Jednostki organizacyjne
Rozdział 2 - Funkcje kierownicze
Rozdział 3 - Pozostałe funkcje na ASP
Rozdział 4 - Kolegia, komisje
 
V. Wybory rektora i senatu
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział 2 - Wybory rektora
Rozdział 3 - Wybory członków do senatu
 
VI. Wewnętrzny nadzór nad aktami organów
 
VII. Studenci i doktoranci
                  Rozdział 1 - Studenci
Rozdział 2 - Doktoranci
Rozdział 3 - Samorządy i inne organizacje studenckie i doktoranckie
 
VIII. Pracownicy
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział 2 - Kryteria kwalifikacyjne
Rozdział 3 - Postępowanie konkursowe
Rozdział 4 - Nawiązanie stosunku pracy
Rozdział 5 - Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich
Rozdział 6 - Oceny pracowników
Rozdział 7 - Rozwiązanie umowy o pracę
 
IX. Komisje dyscyplinarne
 
Rozdział 1 - Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Rozdział 2 - Komisje dyscyplinarne ds. studentów i doktorantów
Rozdział 3 - Przepisy wspólne dla komisji dyscyplinarnych
 
X. Zgromadzenia
XI. Tradycje
XII. Komercjalizacja, działalność ekonomiczna i gospodarka finansowa
XIII. System biblioteczno-informacyjny
XIV. Przepisy przejściowe i końcowe


Dział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.      Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwana dalej „Akademią”, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), zwanej dalej „ustawą”, oraz Statutu.
2.      Akademia otrzymała swoją nazwę na mocy ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych (Dz.U. z 1996 r., nr 100, poz. 462), zmieniającej Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.
3.      Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku przekształcona została zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 grudnia 1945 r. z Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
4.      Akademia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Gdańsk.
5.      Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojej działalności na zasadach określonych w ustawie.
6.      Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (art. 329 ustawy).
7.      W Akademii mogą działać, na zasadach określonych odpowiednimi przepisami, organizacje zrzeszające pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów
oraz przyjaciół Akademii.
 
§ 2
1.      Oficjalny skrót nazwy Akademii to „ASP w Gdańsku”.
2.      Oficjalne angielskie tłumaczenie nazwy Akademii to „Academy of Fine Arts in
Gdańsk”, a w skrócie „AFA Gdańsk”
 
§ 3
1.      Pracownicy uczelni,  doktoranci i studenci stanowią wspólnotę uczelni.
2.      Powinnością wszystkich członków wspólnoty Akademii jest dbanie o jej dobre imię.


§ 4
1.      Podstawowymi wartościami wspólnoty Akademii są prowadzenie działalności artystycznej, wolność badań artystycznych i badań naukowych, kształcenie, równość szans, poszanowanie ludzkiej godności i poszukiwanie prawdy.
2.      Decyzje i działania wobec członków wspólnoty Akademii podejmuje się w oparciu                 o ich rzeczywiste dokonania, nie dopuszczając do dyskryminacji i mobbingu.
3.      Wspólnota Akademii wspiera swobodę debaty prowadzonej z dbałością o poszanowanie odmiennych stanowisk i otwarte wyrażanie poglądów w oparciu o fakty, zastosowanie metod artystyczno-naukowych i zasady racjonalnej argumentacji.
4.      W edukacji uczestników wszystkich form kształcenia Akademia dąży do przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz krzewienia szacunku dla przyrodzonej i niezbywalnej godność człowieka stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
 
§ 5
1.      Znakiem Akademii jest znak kombinowany złożony z elementu graficznego oraz logotypu oddzielonych od siebie pionową linią.
2.      Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania znaku Akademii określa rektor.
3.      Wzór znaku Akademii znajduje się w Załączniku nr 1 do Statutu.
 
§ 6
1.      Uroczystym symbolem Akademii, używanym jedynie w podniosłych okolicznościach, jest jej sztandar oraz intrada odgrywana lub odtwarzana na wejście i wyjście senatu.
2.      Sztandaru Akademii można używać podczas ceremonii o szczególnej wadze, a ponadto, w ceremonii pogrzebowej pracownika albo innej osoby zasłużonej dla Akademii.
3.      Sztandarowi Akademii towarzyszy poczet sztandarowy złożony ze studentów. Udział w  poczcie jest dla studenta wyróżnieniem i jego zaszczytnym obowiązkiem.
4.      Wzór sztandaru Akademii znajduje się w Załączniku nr 2 do Statutu.
 
 
Dział II
Misja i strategia
 
§ 7
1.      Akademia to publiczna uczelnia artystyczna, której misję określa odpowiedzialność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów oraz świadomość współtworzenia przyszłości kultury polskiej i europejskiej – jej wytworów materialnych                                  i niematerialnych oraz systemu wartości składających się na dorobek kultury światowej.
2.      Idea kształcenia artystycznego wiąże rozwijanie umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, właściwych poszczególnym kierunkom kształcenia z wyzwalaniem kreatywności artystów oraz ich orientacją w tradycji i dziedzictwie kultury niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk światopoglądowych.
 
§ 8
1.      Do misji Akademii należy:
a)      prowadzenie działalności artystyczno-naukowej, przyczynianie się do rozwoju obszarów twórczych w Akademii i udział w międzynarodowym środowisku artystyczno-naukowym,
b)      kształtowanie cnót intelektualnych i etycznych, w tym rzetelności, krytycyzmu, szacunku do innych i poszanowania praw człowieka,
c)      wpływanie na otoczenie Akademii i wkład w jego rozwój przy wykorzystaniu osiągnięć artystyczno-naukowych, krzewienie wartości estetycznych oraz współpraca z gospodarką.
 
§ 9
1.      Strategia Akademii, zwana dalej „Strategią”, to podstawowy dokument kierujący działaniami wspólnoty Akademii i jej organów w celu realizacji jej misji.
2.      Rektor przygotowuje projekt Strategii i przedkłada go wraz z uzasadnieniem w sposób zwyczajowo przyjęty wspólnocie Akademii.
3.      Wspólnota Akademii w terminie nie krótszym niż 14 dni zgłasza rektorowi uwagi                   i postulaty wobec Strategii.
4.      Rektor rozważa zgłoszone uwagi i postulaty, po czym przedkłada projekt Strategii radzie uczelni, która wyraża opinię w terminie 30 dni.
5.      Strategię uchwala senat na wniosek rektora.
6.      Zmian w Strategii dokonuje się w trybie przewidzianym dla jej uchwalenia.
 
§ 10
1.      Do końca października każdego roku rektor przedstawia senatowi sprawozdanie z realizacji Strategii zaopiniowane przez radę uczelni.
2.      Do końca listopada każdego roku, po przedstawieniu senatowi przez przewodniczącego rady uczelni opinii rady uczelni, senat podejmuje uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii.
3.      W wypadku niepodjęcia w terminie uchwały, o której mowa w ust. 2, zostaje ona podjęta na kolejnym posiedzeniu senatu, a w razie potrzeby na posiedzeniu następnym.
W przypadku bezskutecznego upływy terminu określonego w ust. 1 i 2, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
§ 11
1.      Realizacja Strategii jest podstawowym zadaniem rektora oraz pracowników pełniących funkcje kierownicze. Zgodność podejmowanych przez nich decyzji ze Strategią stanowi zasadnicze kryterium bieżącej oceny ich działalności przez organy Akademii.
2.      Rada uczelni czuwa nad realizacją Strategii, w tym nad zgodnością z nią decyzji rektora, pozostałych organów i osób pełniących funkcje kierownicze. Wnioski                          i spostrzeżenia rada kieruje do rektora lub senatu, którzy ustosunkowują się do nich               w terminie 30 dni.
 
Dział III
Organy i Zespoły opiniodawczo - doradcze
 
§ 12
Organem jednoosobowym Akademii jest rektor.Organami kolegialnymi Akademii są senat, rada uczelni i rada naukowa ds. stopni w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Organem wyborczym Akademii jest kolegium elektorów.
 
§ 13
W Akademii działają zespoły doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Akademii.Zespołami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:
a)      kolegium rektorskie,
b)      kolegia wydziałowe,
c)      rady programowe kierunków,
d)     komisja ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia – zwana dalej komisją kształcenia,
e)      wydziałowe zespoły ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia – zwane dalej zespołami ds. jakości kształcenia,
f)       komisja ds. rozwoju naukowego,
g)      komisja ds. polityki kadrowej,
h)      rada biblioteczna,
i)        rada programowa szkoły doktorskiej.        
W Akademii mogą także działać inne zespoły opiniodawczo-doradcze niebędące organami Akademii powoływane przez rektora, dziekana, senat albo radę programową kierunku.
 
 
Rozdział 1
Rektor
 
§ 14
1. Rektor zarządza Akademią i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań rektora należą wszelkie zadania dotyczące Akademii z wyjątkiem zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów.
3.  Do zadań rektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie uczelni;
2) zarządzanie uczelnią;
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie;
7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;
8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
9) tworzenie szkół doktorskich;
10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;
11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni;
12) przewodniczenie senatowi;
13) przedstawianie radzie uczelni do zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego;
14) przedstawienie radzie uczelni do zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego i sprawozdania finansowego.
4.      Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów.
5.      Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:
1) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury;
2) organizację oraz zasady działania administracji uczelni.
Rektor wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy oraz wynikające z podległości służbowej.
 
§ 15
Rektora wybiera kolegium elektorów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.Kandydatem na rektora nie może być osoba, która jest członkiem rady uczelni w trakcie kadencji trwającej w dniu ogłoszenia wyborów rektora lub była jej członkiem w kadencji poprzedzającej ten dzień.Kandydatem na rektora nie może być osoba, która była rektorem przez dwie następujące po sobie kadencje.
 
§ 16
Zespołem doradczym rektora jest kolegium rektorskie.Rektor może powoływać komisje rektorskie i określa ich zadania.Rektor może wskazywać pełnomocników do wykonywania zadań niepowierzonych prorektorom.
   
 
Rozdział 2
Senat
 
§ 17
1. W skład senatu wchodzą:
a)      rektor – jako jego przewodniczący
b)      nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora Uczelni – w ilości nie mniejszej niż 50% składu senatu, reprezentujący każdy wydział przez 2 osoby oraz każdy kierunek kształcenia przez 1 osobę oraz 1 przedstawiciel jednostki pozawydziałowej,
c)      nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. b) – w ilości nie mniejszej niż 25% składu senatu - liczbę przedstawicieli poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych, z tym że każdy wydział jest reprezentowany przez co najmniej jedną osobę
d)     studenci i doktoranci Akademii – w ilości nie mniejszej niż 20% składu senatu - liczbę przedstawicieli poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby studentów na danym wydziale, a liczbę doktorantów proporcjonalnie do liczby wszystkich studentów i doktorantów,
e)      pracownicy niebędący nauczycielami akademickim – w ilości nie większej niż 5% składu senatu.
 
§ 18
1. Senat podejmuje uchwały w sprawach określonych w ustawie lub Statucie oraz przedłożonych przez rektora, radę uczelni lub członka senatu. Senat może zająć stanowisko we wszystkich sprawach dotyczących działalności Akademii.
2. Każdy członek senatu może wnieść do rektora interpelację na piśmie na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem senatu. Odpowiedzi na interpelację udziela na najbliższym posiedzeniu senatu rektor lub osoba przez niego do tego upoważniona. Członkowie senatu mogą ustosunkować się do udzielonej odpowiedzi.
3. Senat uchwala „Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Senatu”, w którym określa zasady działania Senatu w zakresie nieuregulowanym ustawą i Statutem, w tym zasady powoływania komisji senackich.
 
§ 19
1. Posiedzeniom senatu przewodniczy rektor.
2. W posiedzeniach senatu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie rady uczelni, dyrektor szkoły doktorskiej, przewodniczący komisji ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, dyrektor administracyjny oraz dyrektor finansowy oraz prorektorzy, dziekani wydziałów – jeżeli  nie zostali wybrani do senatu – są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach senatu, wyłącznie z głosem doradczym).
3. Rektor może zaprosić do uczestniczenia w posiedzeniu senatu z głosem doradczym także inne osoby niż wskazane w ust. 2.
4. W posiedzeniach senatu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w uczelni.
 
§ 20
1. Posiedzenia senatu zwołuje rektor co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. Na pisemny wniosek określający przedmiot posiedzenia złożony przez co najmniej 10 członków senatu rektor zwołuje posiedzenie nadzwyczajne senatu.
3. Na pierwszym posiedzeniu senatu w roku akademickim rektor przedstawia ramowy program prac senatu, w tym planowany terminarz posiedzeń
4. W każdym przypadku uznanym przez Rektora za uzasadniony, a w szczególności w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych wprowadzonym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Senat może podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O odbyciu się posiedzenia Senatu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej decyduje każdorazowo Rektor. Przez użycie środków komunikacji elektronicznej rozumie się wykorzystanie metod i technik porozumienia się na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję członków Senatu.
 
§ 21
1. Materiały na posiedzenie senatu, z wyjątkiem posiedzenia, o którym mowa w § 20 ust. 2, doręcza się drogą elektroniczną członkom senatu i osobom uczestniczącym w posiedzeniu z głosem doradczym na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem.
2. Z posiedzenia senatu sporządza się protokół zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu. Każdy członek senatu może sprostować swoją wypowiedź zamieszczoną w protokole oraz wnieść o sprostowanie w innych kwestiach. Uchwałę w sprawie sprostowania podejmuje senat.
 
§ 22
1. Głosowania odbywają się jawnie, z wyjątkiem spraw osobowych, wymagających głosowania tajnego.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, chyba że przepisy ustawy lub Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwały senatu, z wyjątkiem spraw osobowych, podaje się do wiadomości wspólnocie Akademii w sposób opisany w załączniku nr 3 do statutu, pt. „Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Senatu”. Uchwałę senatu w sprawie osobowej doręcza się zainteresowanej osobie.
 
Rozdział 3
Rada uczelni
 
§ 23
1. Rada uczelni składa się z 7 członków:
a)      3 pochodzących ze wspólnoty Akademii,
b)      3 pochodzących spoza wspólnoty Akademii,
c)      przewodniczącego samorządu studenckiego.
2. Członków rady uczelni, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) wybiera senat w drodze głosowania.
 
§ 24
1.      Członkiem rady uczelni może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i nie pełni funkcji organu ASP w Gdańsku lub innej uczelni, nie jest członkiem rady innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej.
2.      Kandydat na członka rady uczelni składa rektorowi:
1)     oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1,
2)     oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.).
3.      Rektor oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) przesyła niezwłocznie do Instytutu Pamięci Narodowej.
 
§ 25
1.      Kandydatów na członków rady uczelni mogą zgłaszać:
1)     Rektor
2)     co najmniej 7 członków Senatu
2.      Zgłoszenie następuje na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie.
3.      Zgłoszenie składa się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
4.      Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów i przedstawia rektorowi listę kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty uczelni.
5.      Na posiedzeniu senatu przed głosowaniem zgłaszający prezentuje uzasadnienie wraz sylwetkami kandydatów.

§ 26
1.      Senat podejmuje uchwałę o powołaniu każdego z kandydatów na członka rady uczelni w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu. W posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2.      W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni powołani do pierwszej rady uczelni zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów za ich powołaniem (bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. Członkiem rady uczelni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego powołaniem.
3.      Jeżeli nie udało się powołać wszystkich członków rady uczelni z powodu braku wymaganej większości głosów, można zarządzić ponowne głosowania nad powołaniem na wolne miejsca poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów z danej listy. W razie równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów stosuje się przepis ust. 2 zd. 2 i 3.
4.      W terminie dwóch tygodni od powołania rada uczelni wskazuje kandydata na przewodniczącego rady spośród członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni. Przewodniczącego rady wybiera senat zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 27
1.      Prawidłowość powołania członków rady uczelni przez senat stwierdza na piśmie Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2.      Przewodniczący składa pismo rektorowi.
3.      Uchwały senatu ASP w Gdańsku w sprawie powołania członków rady uczelni oraz wyboru przewodniczącego rady uczelni wchodzą w życie z dniem podjęcia i podlegają niezwłocznej publikacji w biuletynie informacji publicznej.
 
§ 28
1.      Z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 wygaśnięcie członkostwa w radzie uczelni następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2.      Wygaśnięcie członkostwa stwierdza przewodniczący senatu.
3.      W razie wygaśnięcia członkostwa w radzie uczelni przed upływem kadencji senat z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji. Do powołania nowego członka stosuje się odpowiednio przepisy o powoływaniu członków.

§ 29
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.
2. Członkiem rady uczelni można być przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Do liczby kadencji nie wlicza się członkostwa w radzie uczelni rozpoczętego w trakcie trwania kadencji.
3. Ze szczególnie uzasadnionych powodów na wniosek co najmniej 10 członków senatu senat może odwołać członka rady uczelni, którego powołał.
 
 
§ 30
1. Rada uczelni uchwala regulamin określający tryb jej działania.
2. Rada uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.
3. Rada może zaprosić na posiedzenie dyrektora administracyjnego, dyrektora finansowego, a także przedstawicieli działających w Akademii związków zawodowych lub inne osoby. Rektor może uczestniczyć w obradach rady uczelni.
4. Członkowi rady uczelni powołanemu przez senat przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalanej przez senat.
 
§ 31
1. Jeżeli w trakcie kadencji rady uczelni następuje zmiana przewodniczącego samorządu studenckiego, z chwilą jego wyboru w miejsce dotychczasowego przewodniczącego wstępuje nowy przewodniczący.
2. W razie podjęcia przez senat na wniosek ministra, o którym mowa w ustawie (art. 432 ust. 6), uchwały o skróceniu kadencji rady uczelni, w terminie 30 dni od jej podjęcia senat wybiera nową radę uczelni na okres do końca kadencji.

§ 32
1. Do zadań rady uczelni należą:
1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
8) wyrażanie zgody rektorowi na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3. W ramach wykonywania swych zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów Akademii.
4. Wykonując czynności związane z zadaniami rady uczelni, jej członkowie kierują się dobrem Akademii.
 
Rozdział 4
Rada naukowa ds. stopni w dziedzinie sztuki
 
§ 33
1. W Akademii działa rada naukowa ds. stopni w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, zwana dalej „radą naukową”.
2. Radę naukową powołuje senat bezwzględną większością głosów spośród profesorów  i profesorów Uczelni reprezentujących kierunki kształcenia ze wszystkich wydziałów Akademii.
3. Rada naukowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.
4. Przedstawicieli kierunków wskazuje dziekan.
5. Członek rady naukowej musi spełniać wymagania określone w ustawie (art. 20 ust. 1 i 3).
6. Rada naukowa składa się z 25 członków zgłoszonych z poszczególnych kierunków:
a)      Architektura Przestrzeni Kulturowych – 3 wakaty,
b)      Architektura Wnętrz – 4 wakaty,
c)      Grafika – 4 wakaty,
d)     Intermedia – 3 wakaty,
e)      Malarstwo – 4 wakaty,
f)       Rzeźba – 3 wakaty,
g)      Wzornictwo – 4 wakaty.
7. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:
a)      nadawanie lub odmowa nadania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki,
b)      ścisła współpraca z dziekanami wydziałów i dyrektorem szkoły doktorskiej             w dążeniu do zapewniania najwyższej jakości badań artystycznych i badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
c)      powoływanie komisji do dokonywania niektórych czynności, w tym wskazywanie kandydatów do komisji.
d)     nostryfikacja stopni nadanych za granicą
8. Przewodniczącego rady naukowej wybiera senat spośród kandydatów wskazanych przez członków rady naukowej.
9. Zastępcę przewodniczącego rady naukowej wybiera senat spośród kandydatów wskazanych przez przewodniczącego rady naukowej.
10. Kadencja członków rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia roku następującego po wyborze senatu. Członkostwo w radzie naukowej może być jednokrotnie odnawiane.
11. Z ważnych powodów senat może bezwzględną większością głosów odwołać członka rady naukowej.
 
 
§ 34
1. Postępowania w sprawie nadania stopnia przebiegają zgodnie z regulaminem postępowań.
2. W wypadku postepowań doktorskich aplikant konsultuje się z właściwą radą programową kierunku, która przekazuje opinię do rady naukowej. Opinia rady programowej kierunku nie jest dla rady naukowej wiążąca.
3. W wypadku postępowań habilitacyjnych po wpłynięciu wniosku z Rady Doskonałości Naukowej, rada naukowa zasięga opinii właściwej rady programowej kierunku i podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania.
 
 
 
Dział IV
Organizacja
 
Rozdział 1
Jednostki organizacyjne
 
§ 35
1. Jednostkami organizacyjnymi Akademii są:
a)      wydziały,
b)      szkoły doktorskie,
c)      kierunki kształcenia,
d)     katedry,
e)      inne pozawydziałowe jednostki (np. zakłady)
2. Jednostki organizacyjne Akademii oraz szczegóły ich działania określa regulamin organizacyjny Akademii.
 
§ 36
1. Regulamin organizacyjny Akademii nadaje rektor po zasięgnięciu opinii senatu oraz rady uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmian regulaminu organizacyjnego Akademii w zakresie administracji dokonuje rektor na wniosek dyrektora administracyjnego.
3. Rektor tworząc lub zmieniając regulamin organizacyjny, a senat i rada uczelni opiniując przedłożone przez rektora projekty, kierują się interesem Akademii, w szczególności dążeniem do zapewnienia optymalnych warunków realizacji Strategii oraz uporządkowania prowadzonej w Akademii działalności dydaktycznej, artystyczno-naukowej i organizacyjnej.
 
§ 37
1. Kluczowym elementem planu rozwoju oraz zapewniania jakości kształcenia są kierunki studiów.
2. Kierunek studiów jest prowadzony przez wydział.
3. Kierunek jest wewnętrzną jednostką organizacyjną wydziału powołaną w celu organizacji i realizacji działalności dydaktycznej i artystyczno-naukowej w określonej dyscyplinie i jej szczegółowym zakresie.
4. Do utworzenia i prowadzenia kierunku studiów konieczne jest zatrudnienie jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej trzech osób posiadających tytuł profesora sztuki lub stanowisko profesora Uczelni lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny oraz co najmniej cztery osoby posiadające stopień doktora sztuki lub stopień naukowy doktora.
5. Wydział może prowadzić wiele kierunków studiów spełniających ustalone wymogi dla utworzenia i prowadzenia każdego kierunku studiów oddzielnie.
6. Zadania organizacyjne i programowe kierunku studiów koordynuje wskazany przez dziekana wydziału prodziekan ds. kierunku studiów.
 
§ 38
Wydział stanowi jednostkę tworzoną w celu prowadzenia działalności artystyczno-naukowej w danej dyscyplinie artystycznej oraz działalności dydaktycznej.
 
§ 39
Pracownicy wydziałów mogą organizować się na zasadach dobrowolności w międzykierunkowe zespoły badawcze. Pracownik może należeć do więcej niż jednego zespołu. Zespoły badawcze służą wspólnej realizacji badań artystycznych i badań naukowych.
 
§ 40
1.      Wydziały będące jednostkami organizacyjnymi Akademii dysponują przekazanymi im zasobami finansowymi i materialnymi w granicach upoważnienia udzielonego dziekanowi przez rektora.
2.      Za sporządzenie rocznego planu działalności jednostki organizacyjnej i wykorzystania przydzielonych środków odpowiada dziekan wydziału i dyrektor szkoły doktorskiej.
 
§ 41
1. W ramach kierunku lub kierunków funkcjonujących na wydziale może zostać utworzona katedra. W katedrze muszą być zatrudnione jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej cztery osoby, z czego jedna posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki.
2. Jeżeli przez okres dwóch lat katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, ulega likwidacji.
3. Katedry są  powoływane w celu prowadzenia artystycznych prac badawczych o określonym programie za którego sformułowanie odpowiada kierownik katedry.

§ 42
Szkoła doktorska prowadzi zorganizowany program kształcenia doktorantów na zasadach określonych w ustawie i regulaminie szkoły doktorskiej.Akademia może tworzyć dodatkowe szkoły doktorskie we współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność artystyczną lub naukową. Szczegółowe kwestie organizacji wewnętrznej określa umowa o utworzeniu szkoły doktorskiej.
 
Rozdział 2
Funkcje kierownicze w rozumieniu Ustawy
 
§ 43
Funkcjami kierowniczymi w rozumieniu Ustawy są: rektor, prorektorzy, dziekani, dyrektor szkoły doktorskiej.
 
§44
1.      Prorektorów powołuje i odwołuje rektor. Prorektora, do zakresu obowiązków którego należą sprawy studenckie i sprawy doktorantów, powołuje i odwołuje rektor po uzgodnieniu z samorządem studentów lub samorządem doktorantów. Niezajęcie   stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody.
2.      Z dniem zakończenia kadencji rektora kadencja prorektorów wygasa.
3.      Rektor powierza prorektorom wykonywanie określonych zadań.
4.      Rektor wyznacza prorektora, który działa w jego zastępstwie w wypadku przejściowych przeszkód w wypełnianiu obowiązków przez rektora albo w razie wygaśnięcia mandatu rektora.
 
§ 45
1.      Dziekana wydziału powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii kolegium wydziału w odniesieniu do kandydatów spośród nauczycieli akademickich posiadających doświadczenie w pracy organizacyjnej i znaczny dorobek artystyczno-naukowy.
2.      Dziekan określa strategię wydziału.
Dziekan kieruje działalnością wydziału.Do zadań dziekana należy:
a)      zapewnianie koordynacji działalności artystyczno-naukowej i dydaktycznej wydziału,
b)      pełnienie funkcji przełożonego pracowników wydziału,
c)      nadzorowanie procesu pozyskiwania danych dotyczących aktywności badawczej                 i artystycznej od pracowników wspólnoty wydziału
d)     odpowiadanie za politykę kadrową wydziału,
e)      dbanie o sprawne działanie wydziału, przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na terenie wydziału.
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 3, dziekan realizuje Strategię i ponosi przed rektorem odpowiedzialność za podejmowane w tym celu działania.Do zadań dziekana wydziału należy koordynacja programów kształcenia poszczególnych kierunków wydziału.
 
§ 46
Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje rektor po uzgodnieniu z samorządem doktorantów oraz zasięgnięciu opinii Senatu spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, którzy wypromowali przynajmniej dwóch doktorów.Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody.Dyrektora szkoły doktorskiej odwołuje rektor.Dyrektor szkoły doktorskiej wykonuje zadania związane z działaniem szkoły doktorskiej i kształceniem doktorantów.
 
Rozdział 3
Pozostałe funkcje na ASP
 
 § 47
1.      Prodziekana ds. kierunku studiów powołuje rektor powierzając mu wykonywanie określonych zadań, na wniosek dziekana spośród kandydatów wskazanych przez radę programową kierunku, po uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studentów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody.
2.      Kandydatem na prodziekana ds. kierunku studiów powinien być pracownik badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny posiadający doświadczenie w prowadzeniu kształcenia  i organizacji dydaktyki na danym kierunku oraz co najmniej stopień doktora.
Prodziekana ds. kierunku studiów odwołuje rektor na wniosek dziekana wydziału.
 
§ 48
Prodziekan ds. kierunku studiów organizuje kształcenie na danym kierunku, w tym opracowuje i przedstawia dziekanowi propozycje zmian programu studiów po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku, sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zajęciami prowadzonymi na danym kierunku oraz koordynuje prace wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia. Prodziekana, który koordynuje pracami wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia wyznacza dziekan.W wypadkach uzasadnionych potrzebą realizacji Strategii dziekan wydziału może uchylić albo zmienić decyzję prodziekana ds. kierunku, o czym zawiadamia rektora                i radę programową kierunku.W uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. kierunku studiów może mieć zastępcę. Na wydziałach wielokierunkowych można powołać zastępcę prodziekanów ds. studenckich, który będzie reprezentował sprawy studenckie na wszystkich kierunkach tego wydziału. Zastępcę prodziekana kierunku studiów oraz zastępcę prodziekanów ds. studenckich powołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez prodziekana lub prodziekanów w przypadku zastępcy ds. studenckich. Zastępcę prodziekanów ds. studenckich powołuje się po zasięgnięciu opinii samorządu studentów tego wydziału. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni uznaje się za pozytywne uzgodnienie.
 
§ 49
1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii rady programowej kierunku.
2. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy posiadający co najmniej stopień doktora.
3. Kierownika katedry powołuje się na kadencję odpowiadającą kadencji senatu. Powołanie może być odnawiane.
 
§ 50
1. Głównego księgowego (kwestora) zatrudnia i zwalnia rektor.
2. Główny księgowy (kwestor) podlega bezpośrednio rektorowi.
 
§ 51
Dyrektora administracyjnego zatrudnia i zwalnia rektor. Zatrudnienie następuje po zasięgnięciu opinii  rady uczelni. Niezajęcie stanowiska przez radę uczelni w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii.
 
§ 52
1.      Dyrektora finansowego zatrudnia i zwalnia rektor.
2.      Zatrudnienie następuje po zasięgnięciu opinii  rady uczelni. Niezajęcie stanowiska przez  radę uczelni w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii. Uwzględnia się możliwość łączenia funkcji dyrektora finansowego z funkcją głównego księgowego.
 
 
 
Rozdział 4
Kolegia, komisje
 
§ 53
W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady organizacji i działania oraz tryb powoływania członków kolegiów, komisji zwanych dalej zespołami opiniodawczymi i doradczymi określa regulamin organizacyjny Akademii.
 
 
 
§ 54
Posiedzenia zespołów zwołują ich przewodniczący. W zastępstwie przewodniczącego posiedzenie może zwołać jego zastępca.Zespoły mogą uchwalić regulaminy obrad. Po zasięgnięciu opinii senatu rektor może określić w drodze zarządzenia wzorcowy regulamin obrad zespołów. Niezajęcie   stanowiska przez senat w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii.Zespoły mogą odbywać wspólne posiedzenia.Zespoły podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.Przewodniczący zespołu może zaprosić do udziału w posiedzeniu z głosem doradczym inne osoby.Na żądanie przewodniczącego zespołu kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii dostarczają mu dokumenty i informacje niezbędne w pracy zespołu.Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Obsługę techniczną zespołów zapewniają odpowiednie jednostki administracji Akademii (dział kształcenia,  biuro rektora).
 
§ 55
1. W Akademii działa kolegium rektorskie.
2. W skład kolegium wchodzą:
a)      rektor – jako przewodniczący,
b)      prorektorzy,
c)      dziekani wydziałów,
d)     dyrektor szkoły doktorskiej.
3. Rektor może, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem posiedzenia, zaprosić na posiedzenie kolegium inne osoby z głosem doradczym, w tym po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Akademii, dyrektora finansowego, administracyjnego i głównego księgowego.
4. Kolegium rektorskie jest zespołem opiniodawczo-doradczym rektora.
5. Kolegium wyraża opinie w sprawach dotyczących działania i rozwoju Akademii przedstawionych przez rektora albo z własnej inicjatywy.
6. Rektor zwołuje posiedzenia kolegium co najmniej przed każdym posiedzeniem senatu.


§ 56
1. W Akademii działa komisja ds. rozwoju naukowego.
2. Komisja ds. rozwoju naukowego jest zespołem doradczym rektora, senatu i rady uczelni w sprawach dotyczących działalności artystyczno-naukowej Akademii.
3. W skład Komisji ds. rozwoju naukowego wchodzą:
a)      przewodniczący powoływany przez senat – na czas trwania kadencji senatu,
b)      prorektor właściwy,
c)      dziekani wydziałów lub upoważnieni przez nich prodziekani ds. kierunków studiów,
d)     dyrektor szkoły doktorskiej,
e)      po dwóch przedstawicieli samorządu studentów i doktorantów,
f)       inne osoby wskazane przez senat, rektora lub przewodniczącego komisji
      ds. rozwoju naukowego – z głosem doradczym.
4. Do zadań Komisji ds. rozwoju naukowego należy:
a)      wyrażanie opinii o badaniach artystycznych i badaniach naukowych prowadzonych w Akademii, w szczególności o kierunku ich rozwoju, polityce kadrowej, grantowej i wydawniczej, kosztach badań i projektów, infrastrukturze badawczej, nagrodach artystyczno-naukowych, urlopach naukowych oraz zasadach udziału studentów i doktorantów w badaniach i projektach, poprawności wydatkowania powierzonych środków,
b)      wyrażanie opinii i rekomendacji w sprawach przekazanych jej do rozpatrzenia przez rektora, prorektora właściwego, senat albo radę uczelni,
c)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie lub regulaminie organizacyjnym Akademii.
 
§ 57
1. Na wydziale działa kolegium wydziału.
2. Kolegium odpowiada za opracowanie polityki badawczo-dydaktycznej wydziału oraz organizację działalności artystyczno-naukowej w danej dyscyplinie artystycznej w sposób zapewniający realizację Strategii.
3. Kadencja Kolegium trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją senatu.
4. W skład Kolegium wchodzą:
a)      dziekan wydziału – jako jej przewodniczący,
b)      prodziekani ds. kierunków studiów,
c)      kierownicy katedr,
d)     pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni wydziału na stanowisku profesora i profesora Uczelni,
e)      pozostali pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni wydziału zaliczani do liczby „N” mający największe osiągnięcia w ostatnim okresie ewaluacyjnym, w liczbie równej liczbie pracowników z tytułem profesora, z wyłączeniem dziekana i przedstawiciela studentów,
f)       przedstawiciel studentów.
5. Kolegium liczy co najmniej 20 członków. Jeżeli w skład kolegium wchodzi 4 lub mniej pracowników z tytułem profesora i profesora Uczelni, zwiększa się odpowiednio liczbę członków kolegium spośród pozostałych pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych.
6. W skład kolegium wchodzić mogą wyłącznie pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii wskazujący właściwą dla danej rady dyscyplinę artystyczną jako podstawową, a także zatrudnieni w Akademii jako pierwszym miejscu pracy.
7. Skład kolegium stosownie do ust. 4 i 5 ustala dziekan.
8. Jeżeli w trakcie kadencji kolegium wydziału członek kolegium złoży rezygnację, przestanie spełniać warunki udziału w kolegium pracownik badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny, o którym mowa w ust. 4 lit. d), uzyska tytuł profesora, dziekan dostosowuje skład kolegium stosowanie do zasad określonych w ust. 4–7.
9. Na posiedzenia kolegium mogą być zapraszane inne osoby.Kolegium we właściwym sobie zakresie współdziała z wydziałowym zespołem ds. jakości kształcenia, prodziekanami do spraw kierunków studiów i organami samorządu studenckiego.
10. Kolegium, uwzględniając wytyczne komisji ds. rozwoju naukowego, określa zasady organizacji i finansowania indywidualnej działalności artystyczno-naukowej pracowników oraz zespołów artystyczno-naukowych, mając na uwadze realizowane przez nie projekty.

§ 58
1. W Akademii działa komisja ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, zwana dalej „komisją kształcenia”.
2. Komisja kształcenia jest zespołem doradczym rektora, senatu i rady uczelni w sprawach studenckich i kształcenia.
3. W skład komisji wchodzą:
a)      przewodniczący powoływany przez senat na czas trwania kadencji senatu,
b)      prorektor właściwy ds. kształcenia  
c)      dziekani wydziałów lub upoważnieni przez nich prodziekani ds.
kierunków,
d)     dyrektor szkoły doktorskiej
e)      po dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego i doktoranckiego,
f)       inne osoby wskazane przez senat, rektora lub przewodniczącego komisji kształcenia – z głosem doradczym.
4. Do zadań komisji należy:
a)      koordynowanie, analiza, ocena i standaryzowanie działań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia,
b)      opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia oraz ich dostosowywanie do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych,
c)      opracowywanie jednolitych procedur oceny jakości kształcenia oraz wzorów dokumentów dla porównania poszczególnych aspektów działania jednostek organizacyjnych,
d)     opracowywanie rocznych sprawozdań z działania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (analiza i ocena wraz z harmonogramem prac doskonalących jakość kształcenia), które przewodniczący komisji składa rektorowi do dnia 15 listopada każdego roku, a następnie przedstawia je podczas najbliższego posiedzenia senatu,
e)      ustalanie rocznych harmonogramów działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia,
f)       dokumentowanie przeprowadzonych działań projakościowych i bieżące
informowanie struktury systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
g)      wspieranie akcji promujących doskonalenie jakości kształcenia,
h)      wykonywanie innych zadań wynikających z wewnętrznych aktów prawnych (m.in. zarządzeń rektora, uchwał senatu, instrukcji i procedur w nich zawartych).
 
§ 59
1. Tworzy się wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia.
2. Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia są zespołami doradczymi dziekanów  w sprawach studenckich i kształcenia.
3. W skład wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia wchodzą:
a)      przewodniczący wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia,
b)      prodziekan ds. kierunku studiów
c)      kierownicy katedr,
d)     przedstawiciele samorządu studenckiego, których liczbę ustala dziekan wydziału po konsultacji z samorządem studenckim,
e)      inne osoby wskazane przez dziekana.
4. Do kompetencji i zadań wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia należy:
a)      monitorowanie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia poprzez analizę koncepcji kierunków studiów, programu studiów, efektów uczenia się, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej i wsparcia studentów w procesie kształcenia, badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców  w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, analizę działalności naukowej i artystycznej w jednostce i zaangażowania w nią studentów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu uzyskania opinii interesariuszy zewnętrznych o programach studiów na poziomie jednostek organizacyjnych,
b)      monitorowanie programów studiów i uzyskiwanych efektów uczenia się przy ścisłej współpracy z radami programowymi jednostek organizacyjnych,
c)      wdrażanie w jednostkach organizacyjnych opracowanych przez komisję kształcenia wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz ewentualne dostosowywanie dokumentów do specyfikacji kierunków kształcenia prowadzonych w jednostkach organizacyjnych,
d)     opracowywanie rocznych i okresowych sprawozdań z działania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poziomie jednostek organizacyjnych. Przewodniczący wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia składa roczne sprawozdanie rektorowi oraz dziekanowi wydziału w terminie do dnia 30 września każdego roku, a następnie przedstawia je podczas najbliższego posiedzenia rady programowej danego wydziału,
e)      dokumentowanie przeprowadzonych działań projakościowych i przedstawianie dziekanowi wydziału propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia,
f)       wdrażanie rozwiązań, rekomendacji oraz dobrych praktyk podnoszących jakość kształcenia,
g)      opiniowanie wniosków od studentów, które dotyczą jakości kształcenia,
h)      wykonywanie innych działań wynikających z wewnętrznych aktów prawnych (m.in. zarządzeń rektora, uchwał senatu, instrukcji i procedur w nich zawartych).
 
§ 60
1. Rektor powołuje komisję ds. polityki kadrowej.
2. Komisja ds. polityki kadrowej wykonuje zadania w zakresie polityki kadrowej Akademii prowadzonej przez rektora, w tym zwłaszcza rekrutacji nauczycieli akademickich, a także udziela rektorowi i osobom pełniącym funkcje kierownicze w Akademii informacji dotyczących stanu i rozwoju kadry akademickiej oraz opinii   w sprawie optymalnych działań z służących realizacji Strategii w obszarze polityki kadrowej.
3. W skład komisji ds. polityki kadrowej wchodzą wskazani przez rektora nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji, w tym kierownik działu kadr i płac, a także po jednym przedstawicielu każdego ze związków zawodowych działających w Akademii – z głosem doradczym.
4. W pracach komisji ds. polityki kadrowej mogą uczestniczyć także inne osoby ze wspólnoty Akademii z prawem głosu zaproszone przez kierującego Komisją, w tym osoby spoza wspólnoty Akademii z głosem doradczym podczas rozstrzyganych postępowań konkursowych.Kierujący komisją ds. polityki kadrowej udziela  rektorowi informacji w sprawach realizacji polityki kadrowej Akademii.
 
§ 61
1. Na uczelni funkcjonują kolegia dziekańskie.
2. Kolegia dziekańskie są zespołami doradczymi dziekanów.
3. Kolegium dziekańskie wyraża opinie w sprawach działania i rozwoju wydziału. Regulamin organizacyjny Akademii może określić dodatkowe zadania kolegium.
4. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą:
a)      dziekan wydziału – jako przewodniczący,
b)      prodziekani ds. kierunków studiów,
c)      kierownicy katedr.
5. Dziekan wydziału może zaprosić na posiedzenie kolegium inne osoby, w szczególności przedstawicieli samorządu studentów, samorządu doktorantów lub działających w Akademii związków zawodowych.
 
§ 62
1. Rada programowa kierunku jest zespołem doradczym prodziekana ds. kierunku studiów.
2. Szczegółowe zadania rady programowej kierunku określa regulamin organizacyjny Akademii.
3. Radę programową kierunku powołuje rektor na wniosek dziekana wydziału.
4. W skład rady programowej kierunku wchodzą:
a)      prodziekan ds. kierunku – jako przewodniczący,
b)      dziekan (z prawem głosu),
c)      kierownicy katedr,
d)     profesorowie, pracownicy ze stopniem doktora, doktora sztuki, doktora
habilitowanego sztuki,
e)      po dwóch przedstawicieli studentów z kierunku objętego działaniami
rady wskazanych przez samorząd studencki,
f)       inne osoby wskazane przez dziekana wydziału lub kierownika kierunku – z głosem doradczym.

§ 63
Skład i tryb powoływania oraz kompetencje rady szkoły doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.
 
 
Dział V
Wybory rektora i członków senatu
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 64
Wybory przeprowadzają uczelniana komisja wyborcza, zwana dalej „Uczelnianą Komisją Wyborczą - w skrócie UKW”, oraz „Wydziałowe Komisje Wyborcze - w skrócie WKW”,  komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Szczegółowy tryb postepowania komisji wyborczych zawarty jest  w ordynacji wyborczej.

§ 65
1. Senat, na wniosek rektora, nie później niż na 8 miesięcy przed upływem swej kadencji powołuje UKW, ustalając liczbę jej członków w sposób zapewniający odpowiednią reprezentację poszczególnych grup wspólnoty Akademii. Liczba członków, wraz z przewodniczącym UKW, nie może być mniejsza niż 8 osób.
2. Przewodniczącego UKW wybiera senat. Na pierwszym posiedzeniu UKW wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Funkcji członka UKW nie może pełnić osoba kandydująca na rektora.
4. Wyrażenie przez członka UKW zgody na kandydowanie na stanowisko rektora oznacza rezygnację z członkostwa w UKW. Senat na jego miejsce powołuje inną osobę.
5. UKW podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.UKW działa do dnia poprzedzającego powołanie przez senat nowej UKW.
 
§ 66
1. W skład UKW wchodzą:
a) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
b) przedstawiciel jednostki pozawydziałowej,
c) przedstawiciel pozostałych pracowników Uczelni,
d) przedstawiciel studentów,
e) przedstawiciel doktorantów.
2. Szczegółowe zapisy dot. funkcjonowania UKW określa ordynacja wyborcza.
3. UKW organizuje wybory, a w szczególności:
a)      przedstawia senatowi projekt ordynacji wyborczej,
b)      określa liczbę oraz rozdział mandatów,
c)      przeprowadza wybory rektora oraz wybory członków do senatu,
d)     czuwa nad prawidłowością przebiegu wyborów,
e)      unieważnia czynności wyborcze w razie ich nieprawidłowego przebiegu,
f)       potwierdza ostateczną listę kandydatów na rektora,
g)      stwierdza dokonanie wyboru kolegium elektorów, senatu i rektora,
h)      zabezpiecza dokumentację wyborów.
4. W skład WKW wchodzą:
a) profesor lub profesor uczelni zatrudniony na wydziale,
b) osoba wybrana z pozostałych pracowników wydziału,
c) 1 przedstawiciel wszystkich studentów wydziału.
5. Do zadań WKW należy:
a) przeprowadzanie wyborów spośród pracowników wydziału nie będących profesorami lub profesorami uczelni do kolegium elektorów,
b) przeprowadzanie wyborów spośród pracowników wydziału, w odpowiednich grupach do senatu.
c) zabezpieczenie i przekazanie dokumentacji wyborów do UKW.
6. Członków WKW, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej powołuje Rada Programowa każdego kierunku studiów w liczbie odpowiadającej liczbie kierunków na danym wydziale.
 
§ 67
1. Zebranie wyborcze zwołuje przewodniczący komisji wyborczej.
2. Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji
przeprowadza także wybory przewodniczącego zebrania i sekretarza, którzy są wybierani zwykłą większością głosów.
3. Czas i miejsce zebrania wyborczego podaje się do wiadomości w odpowiednim terminie i w sposób umożliwiający wyborcy udział w wyborach.
4. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz.
 
§ 68
1. Zgłaszanie kandydatów wskazanych do konkretnych wyborów odbywa się w sposób opisany w Statucie lub najpóźniej na zebraniu wyborczym lub, jeśli wybory odbywają się w trybie elektronicznym, w sposób wskazany przez przewodniczącego komisji wyborczej.
2. Każdy wyborca ma prawo zgłoszenia kandydata do kolegium elektorów. Kandydat musi spełniać wymagania określone w art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy Warunkiem zgłoszenia kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie.
Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.


§ 69
Głosowanie w wyborach jest tajne.
 
§ 70
Wyniki wyborów stwierdza co najmniej trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana zwykłą większością głosów spośród uczestników zebrania wyborczego. Członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem.Komisja skrutacyjna zwykłą większością głosów wybiera spośród swego grona przewodniczącego. Przewodniczący sporządza protokół z ustalenia wyników wyborów i ogłasza wyniki.

§ 71
Wyborcy przysługuje prawo złożenia skargi na decyzję komisji wyborczej w terminie 3 dni od jej podjęcia.Skargę na decyzje WKW wnosi się do UKW, która ma 3 dni na jej rozpatrzenie.Skargę na decyzje UKW wnosi się do senatu za pośrednictwem rektora, powiadamiając przewodniczącego komisji wyborczej. Senat rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu.

§ 72
Kalendarz wyborczy oraz inne szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania wyborów nieuregulowane w Statucie określa każdorazowo ordynacja wyborcza przedstawiana przez UKW i uchwalana przez senat nie później niż na 3 miesiące przed terminem wyboru rektora. W ordynacji wyborczej senat może  wprowadzić  głosowanie elektroniczne oraz określić szczegółowy tryb i zasady takiego głosowania. Ordynację wyborczą podaje się do wiadomości wspólnoty Akademii w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 73
Obsługę organizacyjną wyborów zapewnia rektor poprzez administrację Akademii w tym Biuro Rektora.
 
§ 74
Wybory przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Akademii odbywają się na zebraniach wyborczych organizowanych przez WKW dla danej grupy.W wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Akademii za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a zarazem bezwzględną większość głosów. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu braku uzyskania wymaganej liczby głosów na tym samym zebraniu wyborczym przeprowadza się głosowanie ponowne, dotyczące nieobsadzonych mandatów.Jeżeli w wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Akademii dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, a nie ma do obsadzenia tylu mandatów, głosowanie przeprowadza się ponownie. W przypadku dwukrotnego nierozstrzygnięcia w głosowaniach o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania wyborczego. W wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Akademii przeprowadzanych w trybie elektronicznym losowania dokonuje przewodniczący komisji wyborczej.Do wyborów uzupełniających w wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji wyborczej.Zasady i tryb wyboru przedstawicieli samorządu studentów i samorządu doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów, UKW, WKW i określają regulaminy tych samorządów.
 
§ 75
Sposób powoływania komisji wyborczych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz tryb działania tych komisji, organizowania wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów i składania skarg na decyzje komisji wyborczych określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. Szczegółowy tryb postepowania komisji wyborczych zawarty jest w ordynacji wyborczej.
 
 
Rozdział 2
Wybory rektora
 
§ 76
Wybory rektora odbywają się na zebraniu wyborczym kolegium elektorów w terminie określonym przez przewodniczącego UKW, nie później niż w kwietniu ostatniego roku kadencji rektora.
 
§ 77
1.      Uczelniane kolegium elektorów zwane dalej UKE, jest organem wyborczym składającym się z przedstawicieli wszystkich grup wyborczych wspólnoty Akademii, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7, w następujących proporcjach:
a)      wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora                         i profesora Uczelni – w ilości nie mniejszej niż 50% składu UKE
b)      nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. a) – w ilości nie mniejszej niż 25% składu UKE
c)      studenci i doktoranci Akademii – w ilości nie mniejszej niż 20% składu UKE,
d)     pracownicy niebędący nauczycielami akademickim – w ilości nie większej niż 5% składu UKE.
 
 
§ 78
1.      Elektorów wybiera się w grupach wyborczych.
2.      W celu wybrania przedstawicieli grup wyborczych tworzy się grupy wyborcze opisane w § 77.
3.      Pracownicy jednostek pozawydziałowych tworzą osobną grupę.
 
§ 79
W celu wybrania przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi tworzy się jedną grupę wyborczą, w skład której wchodzą pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.
 
§ 80
1. Wyborów przedstawicieli do grup wyborczych wspólnoty Akademii do spełnienia ustaleń § 77 ust. 1 lit. b) dokonuje się pośród pracowników z każdego wydziału i kierunku Uczelni. Wybory przeprowadza powołana Wydziałowa Komisja Wyborcza - w obecności przedstawiciela UKW (liczba elektorów musi być proporcjonalna do stanu zatrudnienia w wydziałach i jednostkach pozawydziałowych na dzień 2 stycznia).
2. W grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wybory przeprowadza UKW. 3. Wyborów przedstawicieli w grupach studentów dokonuje rada samorządu studenckiego, a w grupie doktorantów samorząd doktorantów - w obecności przedstawiciela UKW (liczbę elektorów z poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby studentów).
4. Podziału mandatów dokonuje UKW według stanu zatrudnienia na dzień 2 stycznia roku, w którym mają odbyć się wybory. 
 
§ 81
1. Kandydat musi potwierdzić swoją zgodę na kandydowanie na członka kolegium elektorów podczas zebrania wyborczego. W wypadku nieobecności wymagana jest zgoda w formie pisemnej.
2. Liczbę oraz rozdział mandatów w kolegium elektorów określa UKW, przy czym przy ustalaniu liczby mandatów przysługujących grupom, o których mowa w § 77 ust. 1 lit. b) i c) i d), kieruje się ona ich liczebnością i potrzebą zapewnienia ich proporcjonalnej reprezentacji,
3. Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata. Nie dotyczy to przypadków ustania zatrudnienia w Akademii lub wygaśnięcia mandatu, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 4 Ustawy w związku z art. 25 ust. 3 Ustawy.
 
§ 82
1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Akademii do kolegium elektorów przeprowadza się w pierwszym kwartale roku wyborów rektora.
2. Kadencja kolegium elektorów rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia w roku wyborów i trwa do dnia poprzedzającego zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranego kolegium elektorów.
 
§ 83
1. Pierwsze posiedzenie kolegium elektorów zwołuje przewodniczący UKW.
2. W czasie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, kolegium elektorów wybiera ze swojego grona, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym przewodniczącego kolegium. Kandydata na stanowisko przewodniczącego może zgłosić każdy członek kolegium, a także przewodniczący UKW.
3. Przed wyborem przewodniczącego kolegium wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów komisję skrutacyjną oraz protokolanta.
4. Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium obradami kieruje przewodniczący UKW.
5. W posiedzeniach kolegium elektorów mogą uczestniczyć, z głosem doradczym w sprawach procedury wyborczej, członkowie UKW.
 
 
§ 84
1. Właściwe jednostki organizacyjne Akademii oraz odpowiednie organy samorządu studentów i doktorantów niezwłocznie informują przewodniczącego UKW i kolegium elektorów o wygaśnięciu mandatu.
2. Wygaśnięcie mandatu elektora stwierdza przewodniczący UKW.
3. Przewodniczący UKW może postanowić o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w celu obsadzenia wakujących mandatów elektorskich.
4. W wypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego kolegium elektorów posiedzenie organizacyjne tego kolegium zwołuje przewodniczący UKW. Przepisy § 83 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 
§ 85
1. Przewodniczący UKW wyznacza termin zgłaszania kandydatów na rektora przypadający nie wcześniej niż 60 i nie później niż 45 dni przed dniem wyborów.
2. Kandydatów na rektora mogą wskazać:
a)      rada uczelni,
b)      każdy z członków kolegium elektorów Uczelni
3. Każdy członek wspólnoty Akademii może udzielić poparcia złożonym podpisem na liście poparcia, dowolnej liczbie kandydatów na rektora.
4. Kandydat na rektora zgłoszony przez członka kolegium elektorów musi pozyskać co najmniej 30 podpisów poparcia.
5. Zgłoszenie kandydata na rektora powinno zawierać uzasadnienie obejmujące w szczególności sylwetkę kandydata oraz charakterystykę jego osiągnięć.
 
§ 86
1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 85 ust. 1, przewodniczący UKW ogłasza wstępną listę kandydatów na rektora w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie żadna kandydatura nie została zgłoszona, przewodniczący UKW przedłuża termin zgłaszania kandydatów do dnia, na który zostało zwołane posiedzenie senatu poświęcone wyrażeniu opinii o kandydatach.
 
§ 87
1. Posiedzenie senatu mające na celu wyrażenie opinii o kandydatach na rektora zwołuje rektor na dzień przypadający nie później niż 35 dni przed terminem wyborów.
2. Kandydaci na rektora prezentowani są senatowi przez przewodniczącego UKW.
3. Na posiedzenie senatu, o którym mowa w ust. 1, zaprasza się kandydatów na rektora w celu umożliwienia im zaprezentowania swojej kandydatury i udzielenia odpowiedzi na pytania członków senatu.
4. Senat wyraża opinię o kandydatach na rektora. Uchwała zawierając opinię załączana jest do akt kandydata.
5. Po  wydaniu opinii przez senat, podmioty wskazujące kandydatów na rektora podają nazwiska kandydatów w celu utworzenia listy kandydatów na rektora, która zostanie przedstawiona kolegium elektorów
 
 
§ 88
1. Kandydaci na rektora prezentowani są przez przewodniczącego UKW na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów wraz z opinią senatu z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Kandydaci na rektora mogą prezentować swoją kandydaturę i odpowiadać na pytania elektorów.
2. Przewodniczący UKW wyznacza termin posiedzenia prezentacyjnego przypadający nie później niż 5 dni roboczych przed dniem wyborów.
 
§ 89
1. W wyborach rektora do ważności wyboru wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy elektorów.
2. Głosowanie polega na postawieniu jednego znaku „X" w okienku przy nazwisku kandydata, na karcie wyborczej na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Każde inne oznaczenie powoduje, że głos uważany jest za nieważny. W przypadku kiedy w wyborach uczestniczy jeden kandydat, głos uważany jest za ważny, jeśli na karcie do głosowania zaznaczono jedną z odpowiedzi: „za" „przeciw" „wstrzymano się”.
 
§ 90
1.      Za wybranego uważa się kandydata na rektora, który uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
2.      W przypadku gdy po pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się, przy czym listę kandydatów zmniejsza się o nazwisko kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów (lub nazwiska kandydatów w przypadku gdy kilku otrzyma najmniejszą a zarazem równą ilość głosów).
3.      Jeśli w trzech kolejnych głosowaniach wszyscy biorący w nich udział kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów uważa się, że nie dokonano wyboru.
4.      W przypadku gdy na liście pozostał jeden kandydat, który w następnym głosowaniu nie uzyska wymaganej większości głosów, uważa się, że nie dokonano wyborów.
5.      W przypadku nie dokonaniu wyboru, o którym mowa w ust. 3 lub 4 przewodniczący UKW zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na rektora oraz ponowne wybory, wyznaczając terminy dokonania tych czynności bez konieczności stosowania terminów, o których mowa w §85 ust. 1 i §87 ust. 1.
 
Rozdział 3
Wybory członków senatu
 
§ 91
Wyboru członków senatu dokonuje się w grupach wyborczych reprezentowanych przez każdy wydział i każdy kierunek kształcenia w Akademii oraz przez każdą jednostkę pozawydziałową. Wyboru dokonują wszyscy przedstawiciele danej grupy na spotkaniach wyborczych.
 
§ 92
W celu dokonania wyboru przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi tworzy się grupę wyborczą, w skład której wchodzą pracownicy Akademii nie będący nauczycielami akademickimi.
 
§ 93
Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej większością co najmniej 2/3 głosów uchwala ordynację wyborczą określającą szczegółowy tryb i zasady wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni.
 
 
Dział VI
Wewnętrzny nadzór nad aktami organów
 
§ 94
Rektor i senat sprawują kontrolę i nadzór nad aktami wydawanymi przez organy Akademii na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w Statucie, przyjmując za podstawę kryteria legalności, celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności ze Strategią oraz ważny interes Akademii.
 
§ 95
Rektor wstrzymuje wykonanie aktu organu Akademii niezgodnego z przepisami prawa, w tym ze Statutem oraz naruszający ważny interes Akademii, w szczególności finansowy. Zarządzenie rektora zawiera uzasadnienie wskazujące zakres i rodzaj niezgodności oraz wezwanie organu Akademii do usunięcia niezgodności w terminie nie krótszym niż 2 miesiące od jego doręczenia. W razie nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie, akt organu Akademii traci moc. Utratę mocy stwierdza rektor.
 
§ 96
1.      Rektor może uchylić lub zmienić decyzję podjętą przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Akademii lub innych podmiotów niebędących organem Akademii w razie ich niezgodności z przepisami prawa, w tym ze Statutem lub innym aktem organu Akademii, a także sprzeczności ze Strategią albo naruszania przez nie ważnego interesu Akademii.
2.      Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa przewidują inny tryb postępowania.
3.      Zasady i tryb nadzoru nad aktami organów samorządu studenckiego, samorządu doktorantów i ich organizacji określają odrębne przepisy.
 
 
Dział VII
Studenci i doktoranci
 
Rozdział 1
Studenci
 
§ 97
Prawa i obowiązki studenta określa ustawa, Statut i regulamin studiów.
 
§ 98
Studenci uczestniczą aktywnie w życiu wspólnoty Akademii.Studenci korzystają ze swobody studiowania z zachowaniem przepisów ustawy, Statutu i regulaminu studiów.Studenci mają obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności oraz prawo do rozwijania zainteresowań kulturalno-artystycznych, badawczych, społecznych, turystycznych i sportowych przy wsparciu ze strony Akademii.
 
§ 99
1.      Przyjęcie na studia jest poprzedzone rekrutacją, chyba że wstęp na studia:
a)      odbywa się na podstawie przeniesienia z innej uczelni, w tym zagranicznej,
b)      odbywa się na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się.
2.      Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną sprawującą nadzór nad procesem rekrutacji w Uczelni.
3.      Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora na wniosek dziekana.
4.      Warunki i tryb rekrutacji, formę egzaminów wstępnych, terminy jej rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób jej przeprowadzenia ustala senat na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii prodziekana ds. kierunku studiów.
5.      Na wniosek dziekana senat ustala liczbę miejsc na kierunku oraz formie studiów, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz dbając o zgodność oferty kształcenia ze Strategią.
 
§ 100
1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Jeżeli kandydatem jest cudzoziemiec, przyjęcie następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora albo upoważnionego przez rektora dziekana.
2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej,  a jeżeli rekrutacji nie przeprowadzano – rektor.
3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora. Przyczyną odwołania mogą być tylko błędy proceduralne dotyczące przebiegu rekrutacji. W przypadku gdy rekrutacji nie przeprowadzano i decyzję wydał rektor, to od decyzji rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie od decyzji komisji kierowane do rektora lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora wydana po rozpoznaniu odwołania komisji lub decyzja rektora wydana po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.
 
§ 101
1. Nabycie praw i obowiązków studenta Akademii następuje z chwilą:
a)      złożenia ślubowania,
b)      przeniesienia z innej uczelni, w tym zagranicznej,
c)      wznowienia studiów.
 
2. Tekst ślubowania:
Wstępując do społeczności akademickiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ślubuję:
– dążyć do zdobywania wiedzy, rozwijać umiejętności i własną osobowość,
– przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej, odnosić się z szacunkiem do wszystkich jej członków
– stosować prawa i obyczaje akademickie,
– dbać o godność, honor studenta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
 
3. Ślubowanie może być złożone w języku obcym.
 
Upon entering the academic community of the Academy of Fine Arts in Gdańsk,
I hereby declare, on oath, that I will:
– pursue knowledge, develop my skills and my personality,
– respect the principles of coexistence in an academic community,
– respectfully address all its members,
– comply with academic rules and customs,
 
§ 102
1. Kierunki studiów prowadzone w Akademii przyporządkowane są do dziedziny sztuki           i dyscypliny artystycznej w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie danego kierunku, poziomu i profilu.
2. W ramach danego kierunku mogą być prowadzone specjalności stanowiące wyodrębniony sposób realizacji programu prowadzący do uzyskania określonych kwalifikacji.
3. Studia mogą być prowadzone w językach obcych.
4. Akademia prowadzi studia na następujących poziomach:
a)      studia pierwszego stopnia,
b)      studia drugiego stopnia,
c)      jednolite studia magisterskie.
5.      Akademia prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim. Możliwe jest również prowadzenie studiów o profilu praktycznym.
6.      Akademia może również tworzyć i prowadzić studia międzyprogramowe, oparte o indywidualny program studiów studenta, w trybie stacjonarnym lub  niestacjonarnym. Podstawę do określenia programu studiów stanowi oferta każdego kierunku studiów w Uczelni.
7.      Akademia prowadzi studia w następujących trybach:
a)      studia stacjonarne,
b)      studia niestacjonarne.
 
§ 103
1.      Akademia może prowadzić studia wspólnie z inną uczelnią, instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową.
2.      Akademia może prowadzić na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej studia we współpracy z:
a)      organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu,
b)      organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu,
c)      organem samorządu zawodowego,
d)     organizacją gospodarczą,
e)      organem rejestrowym.
 
§ 104
1. Kierując się Strategią, rektor podejmuje decyzje w przedmiocie utworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i w określonej formie. Decyzja o zaprzestaniu kształcenia nie może przerywać prowadzonego już cyklu kształcenia.
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, rektor może zasięgnąć opinii senatu.
3. Program studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu ustala senat po zasięgnięciu opinii komisji kształcenia oraz samorządu studenckiego. Senat określa również wytyczne dotyczące wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów.
4. W razie bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu na wydanie opinii, o której mowa w ust. 3 , wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
§ 105
1. W Akademii mogą być prowadzone studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, w tym wspólne z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, także zagranicznymi.
2. Rektor podejmuje decyzję o utworzeniu studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia oraz decyduje o zaprzestaniu ich prowadzenia, a także wskazuje osobę lub jednostkę odpowiedzialną za ich prowadzenie.
3. Senat określa wymagania w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii oraz zatwierdza na wniosek rektora program studiów podyplomowych. Wszyscy pracownicy będący nauczycielami akademickimi studiów podyplomowych tworzą radę programową studiów podyplomowych. Zadania rady są tożsame z zadaniami rad programowych kierunków studiów. Przewodniczącym jest osoba prowadząca studia podyplomowe wskazana przez rektora.
4. Organizację i tok studiów podyplomowych określa regulamin uchwalony przez senat.
5. Zasady prowadzenia innych form kształcenia określa rektor.
 
§ 106
1. Wykłady w Akademii są otwarte.
2. Na wniosek dziekana rektor może ograniczyć dostęp do określonego wykładu lub cyklu wykładów, wskazując kategorię osób uprawnionych do uczestnictwa.
3. Akademia może prowadzić także inne zajęcia o charakterze otwartym lub oferować dostęp do zasobów dydaktycznych dla osób spoza wspólnoty Akademii na zasadach określonych przez senat.
 
§ 107
1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września i obejmuje:
a)      okres zajęć dydaktycznych podzielony na dwa semestry – zimowy i letni,
b)      okresy wolne od zajęć dydaktycznych, w tym:
- okresy weryfikacji efektów uczenia się (sesje egzaminacyjne),
- inne okresy wolne od zajęć dydaktycznych, w szczególności przerwy świąteczne oraz przerwy międzysemestralne.
2.      Szczegółową organizację roku akademickiego i godziny prowadzenia zajęć dydaktycznych określa rektor po zasięgnięciu opinii dziekana, komisji kształcenia i samorządu studenckiego. W razie bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu na wydanie opinii przez samorząd studentów, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
3. Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych i inne odstępstwa od zasad określonych powyżej.
 
§ 108
W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w Akademii tworzy się system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, zwany dalej „SZiDJK”.Działaniem SZiDJK objęci są studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, a także pracownicy Akademii.
SZiDJK obejmuje w szczególności:
a)      politykę jakości kształcenia i zasady funkcjonowania SZiDJK w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
b)      strukturę ogólną i organizacyjną SZiDJK,
c)      procedurę ws. monitorowania SZiDJK,
d)     procedury oceny okresowej pracowników.
 
 
§ 109
1. Politykę jakości kształcenia określa i zmienia rektor po zasięgnięciu opinii komisji kształcenia, uwzględniając Strategię, specyfikę jednostek organizacyjnych Akademii oraz ich dobre praktyki.
2. Procedury SZiDJK określają dla:
a)      kierunku studiów – prodziekan ds. kierunku, biorąc pod uwagę wytyczne określone przez komisję kształcenia, jego specyfikę oraz przyjęte efekty uczenia się,
b)      szkoły doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej, biorąc pod uwagę jej specyfikę oraz przyjęte efekty uczenia się,
c)      studiów podyplomowych lub innych form kształcenia – kierownik jednostki je prowadzącej lub osoba wskazana przez rektora do ich prowadzenia, biorąc pod uwagę wytyczne określone przez komisję kształcenia, ich specyfikę kształcenia oraz przyjęte efekty uczenia się.
3. Bieżący nadzór nad SZiDJK sprawuje rektor z pomocą właściwego prorektora, komisji kształcenia, dziekanów, prodziekanów ds. kierunków, kierunków studiów podyplomowych i dyrektora szkoły doktorskiej. Rektor może powołać audytora ds. jakości kształcenia, którego zadaniem jest wsparcie procesów zachodzących pomiędzy uczelnianą komisją kształcenia, a zespołami kierunkowymi ds. jakości kształcenia.
 
 
Rozdział 2
Doktoranci
 
§ 110
1.      Uczelnia prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej. Liczbę i profil szkół doktorskich określa regulamin organizacyjny Akademii.
2.      Na podstawie spisanej umowy szkołę doktorską można prowadzić wspólnie z inną uczelnią akademicką, instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym. Kształcenie doktorantów można też prowadzić we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą, zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową.
3.      Regulamin szkoły doktorskiej uchwala Senat po uzgodnieniu z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi                   w życie na mocy uchwały senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu.
 
§ 111
Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzi się na podstawie programu kształcenia                     i indywidualnego planu badawczego doktoranta.Program kształcenia doktorantów na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej ustala senat po zasięgnięciu opinii rady szkoły doktorskiej oraz samorządu doktorantów. W razie bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu na wydanie opinii przez samorząd doktorantów, wymóg jej zasięgnięcia uważa się za spełniony.
 
 
§ 112
1.      Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
2.      Zasady konkursu określa senat na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej po zasięgnięciu opinii rady programowej szkoły doktorskiej.
3.      Warunki i tryb rekrutacji, terminy jej rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób jej przeprowadzenia określa senat na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej.
4.      Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Jeżeli kandydatem jest cudzoziemiec, przyjęcie następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora albo upoważnionego przez rektora dyrektora szkoły doktorskiej.
5.      Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje komisja rekrutacyjna. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję rekrutacyjną. Decyzja komisji rekrutacyjnej wydana wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. Decyzje, o których mowa w ustępie niniejszym podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
6.      Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 
§ 113
Nabycie praw i obowiązków doktoranta Akademii następuje z chwilą złożenia ślubowania.Treść ślubowania:

Wstępując do społeczności akademickiej Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, ślubuję:
 
– dążyć do zdobywania wiedzy, rozwijać umiejętności i własną osobowość,
– przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej, odnosić się
   z szacunkiem do wszystkich jej członków
– stosować prawa i obyczaje akademickie,
– dbać o godność, honor studenta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych
   w Gdańsku.
 
Ślubowanie może być złożone w języku obcym.
 
Upon entering the academic community of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, I hereby declare, on oath, that I will:
– pursue knowledge, develop my skills and my personality,
– respect the principles of coexistence in an academic community,
– respectfully address all its members,
– comply with academic rules and customs,
-     preserve the dignity and honour of a student and the good name of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.
 
Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej, realizować program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy.Realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta podlega weryfikacji na zasadach określonych w ustawie oraz regulaminie szkoły doktorskiej. Weryfikacja odbywa się w połowie okresu kształcenia (ocena śródokresowa).
 
 
Rozdział 3
Samorządy i inne organizacje studenckie i doktoranckie
 
§ 114
Studenci Akademii tworzą samorząd studencki.Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający w szczególności organizację i sposób działania samorządu, a także sposób powoływania przedstawicieli studentów do senatu, kolegium elektorów, komisji kształcenia i innych zespołów opiniodawczo-doradczych, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu studenckiego.
 
§ 115
Doktoranci Akademii tworzą samorząd doktorantów.
2.      Organ uchwałodawczy samorządu doktorantów uchwala regulamin określający w szczególności organizację i sposób działania samorządu, a także sposób powoływania przedstawicieli doktorantów do senatu, kolegium elektorów, rady bibliotecznej, rady szkoły doktorskiej i innych zespołów opiniodawczo-doradczych, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu doktorantów.
 
§ 116
Rektor, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, określa sposób:
a)      zapewniania warunków niezbędnych do działania samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
b)      finansowania działań organizacji studenckich i działających w Akademii stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników Akademii,
c)      prowadzenia ewidencji tych organizacji, wykorzystywania przez nie infrastruktury Akademii oraz ich sprawozdawczości.
W razie bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu na wydanie opinii przez samorząd studentów i doktorantów, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
 
Dział VIII
Pracownicy
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 117
Pracownikami Akademii są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.Prawa i obowiązki pracowników Akademii reguluje ustawa, kodeks pracy, Statut, regulamin pracy i inne wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Akademii.Podstawowe zasady polityki kadrowej Akademii określa rektor w Strategii rozwoju Akademii.
 
§ 118
1. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pracowników:
a)      badawczych,
b)      badawczo-dydaktycznych,
c)      dydaktycznych.
2.      Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
a) profesora,
b) profesora uczelni,
c) adiunkta,
d) asystenta,
e) kustosza bibliotecznego.
3.      Pracownicy dydaktyczni zatrudniani są na stanowiskach:
a)      profesora,
b)      profesora uczelni,
c)      adiunkta,
d)     asystenta,
e)      starszego wykładowcy,
f)       wykładowcy,
g)      lektora,
h)      instruktora.
4.      Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:
a)      pracownicy administracyjni,
b)      pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,
c)      pracownicy techniczni.
 
 
 
Rozdział 2
Kryteria kwalifikacyjne
 
§ 119
1. Na stanowisku nauczyciela akademickiego może zostać zatrudniona osoba spełniająca wymagania wynikające z ustawy i Statutu.
2. Na stanowisku profesora może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
3. Na stanowisku profesora Uczelni może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia:
a)      w wypadku pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych – osiągnięcia artystyczne i naukowe, w szczególności dorobek o znaczeniu krajowym                           i międzynarodowym, doświadczenie w kierowaniu zespołami i projektami badawczymi finansowanymi przez krajowe i europejskie programy badawcze,
b)      w wypadku pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych – osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe, w szczególności co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.
4.      Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, znaczne twórcze osiągnięcia artystyczne i naukowe lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.
5.      Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
6.      Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz odpowiednie doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne.
7. Na stanowisku wykładowcy, lektora i instruktora może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
8. Na stanowisku kustosza bibliotecznego może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny zgodny z profilem i potrzebami badawczymi biblioteki Uczelni oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i prowadzi różne formy aktywności naukowo-badawczej (w tym publikacje o charakterze naukowym, udział w projektach, konferencjach) lub posiadająca co najmniej stopień doktora.
 
§ 120
1. Dla nauczycieli akademickich można także tworzyć stanowiska:
a)      profesora wizytującego,
b)      badacza afiliowanego,
c)      wykładowcy afiliowanego,
d)     twórcy afiliowanego.
2.      Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, która w ciągu 5 lat poprzedzających zatrudnienie w Akademii była zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego lub badacza na uczelni wyższej lub w instytucie badawczym w innym kraju.
3.      Zatrudnienie profesora wizytującego następuje na czas określony, obejmujący ustaloną w umowie liczbę godzin dydaktycznych.
4.      Na stanowisku badacza afiliowanego może zostać zatrudniona osoba podejmująca współpracę artystyczno-naukową z Akademią, w związku z realizacją grantu finansowanego ze środków zewnętrznych.
5.      Status badacza afiliowanego przed nawiązaniem stosunku pracy, na etapie ubiegania się o grant ze zobowiązaniem realizacji otrzymanego grantu w Akademii w ramach umowy o pracę.
6.      Status wykładowcy afiliowanego lub twórcy afiliowanego może zostać przyznany osobie posiadającej co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz odpowiedni dorobek zawodowy lub artystyczny.
 
Rozdział 3
Postępowanie konkursowe
 
§ 121
1.      Rekrutacja pracowników odbywa się zgodnie z zasadami otwartości i przejrzystości  w oparciu o kwalifikacje kandydata.
2.      Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, zwanego dalej „konkursem”.
3.      Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu konkursu również w innych wypadkach niż wskazane w ust. 2.
4.      Nie wymaga przeprowadzenia konkursu zatrudnienie nauczyciela akademickiego:
a)      skierowanego do pracy w Akademii na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową,
b)      będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego,
c)      na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant,
d)     będącego profesorem wizytującym, badaczem, wykładowcą albo twórcą afiliowanym.
5.      Zatrudnienie nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 4 lit. b) i c), następuje pod warunkiem rozliczania kosztów pośrednich projektu badawczego lub dydaktycznego w Akademii.
 
§ 122
1.       Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez komisję ds. polityki kadrowej lub z własnej inicjatywy.
2.       Wniosek zawiera określenie stanowiska, na które ma być przeprowadzony konkurs, oraz proponowane wymagania kwalifikacyjne i warunki zatrudnienia wraz z uzasadnieniem.
 
§ 123
1.      Konkurs przeprowadza i rozstrzyga komisja ds. polityki kadrowej, zwana dalej „komisją”, powoływana przez rektora.
2.      Członkowie komisji kierują się zasadami bezstronności i etyki.
3.      Członkiem komisji nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, przewodniczący komisji podejmuje decyzję o wyłączeniu danego członka komisji.
4.      Członek komisji ma obowiązek niezwłocznie poinformować pozostałych członków komisji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego bezstronność lub obiektywizm. Zatajenie takich okoliczności stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracownika Akademii.
5.      Członkowie komisji mają obowiązek zachowania poufności informacji, które uzyskali w postępowaniu konkursowym. Obowiązek ten nie dotyczy ujawnienia rektorowi  nieprawidłowości dostrzeżonych w postępowaniu konkursowym.
 
§ 124
1.      Komisja ustala szczegółowe warunki i ogłoszenie o konkursie zgodnie z wymogami ustawy. Rektor ogłasza konkurs.
2.      Ogłoszenie o konkursie określa:
a)      nazwę jednostki, w której zatrudniony ma być nauczyciel akademicki,
b)      stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs,
c)      wymagania związane ze stanowiskiem ze wskazaniem wymagań niezbędnych i dodatkowych, w tym określenie ewentualnego wymogu dotyczącego wskazania Akademii jako podstawowego miejsca pracy,
d)     warunki zatrudnienia, w tym okres zatrudnienia na danym stanowisku,
e)      wymagane dokumenty oraz termin i tryb ich składania,
f)       termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników.
3.      Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
4.      Datą ogłoszenia konkursu jest data podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.
5.      Termin rozstrzygnięcia konkursu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
 
 
§ 125
1.      Konkurs składa się z dwóch etapów – formalnej oceny złożonej dokumentacji  i merytorycznego rozstrzygnięcia konkursu.
2.      Podczas drugiego etapu komisja może przeprowadzać rozmowy z kandydatami, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3.      Komisja może zaproponować kandydatowi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów.
4.      W przypadku postepowań konkursowych dotyczących nauczycieli akademickich do składu dołącza przynajmniej jeden specjalista reprezentujący jednostkę organizacyjną do której aplikuje kandydat.
5.      Komisja zapewnia wsparcie w formalnej weryfikacji dokumentów kandydatów, a także,  w razie potrzeby, w przygotowaniu narzędzi do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.
6.      Z postępowania konkursowego sporządza się protokół. Protokół określa w szczególności:
a)      określenie stanowiska, na które był przeprowadzany konkurs,
b)      liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
c)      informację o zastosowanych metodach i technikach wyłonienia zwycięzcy konkursu,
d)     uzasadnienie dokonanego wyboru,
e)      skład komisji przeprowadzającej konkurs.
7.      Każdy kandydat ma prawo do zapoznania się z dokumentacją postępowania konkursowego na każdym jego etapie.
 
§ 126
1.      Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Treść uchwały doręcza się dziekanowi lub kierownikowi odpowiedniej jednostki organizacyjnej wnioskującej o przeprowadzenie konkursu oraz kandydatom uczestniczącym w konkursie.
2.      Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 7 dni od doręczenia uchwały zgłosić na piśmie sprzeciw wobec rozstrzygnięcia komisji. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.
3.      Sprzeciw rozpatruje rektor w terminie 14 dni. Rektor może zasięgnąć opinii przewodniczącego oraz członków komisji. W razie uwzględnienia sprzeciwu rektor może postanowić o unieważnieniu konkursu i przeprowadzeniu go ponownie.
4.      Konkurs może być nierozstrzygnięty. O nierozstrzygnięciu konkursu komisja zawiadamia rektora albo rektor sam podejmuje decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu.
Wynik postępowania konkursowego jest ogłaszany zgodnie z wymogami ustawy. Decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje rektor.
 
Rozdział 4
Nawiązanie stosunku pracy
 
§ 127
1.      Nawiązanie stosunku pracy z Akademią następuje na podstawie umowy o pracę.
2.      Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim jest zawierana na czas określony na okres od roku do 4 lat.
3.      Z nauczycielem akademickim zatrudnionym po raz pierwszy na czas określony po uzyskaniu przez niego pozytywnej oceny okresowej może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności przeprowadzania konkursu.
4.      Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.
 
§ 128
1.      Umowę o pracę z nauczycielem akademickim zawiera rektor na wniosek dziekana  w oparciu o uchwałę komisji ds. polityki kadrowej.
2.      Umowę o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim zawiera rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.
 
 
Rozdział 5
Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich
 
§ 129
1.      Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:
1) dydaktycznym – należy kształcenie i wspomaganie rozwoju studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
2) badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
3) badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie zawodowo-twórcze studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
2.      Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.
3.      Zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach określa regulamin pracy. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor.
 
§ 130
1.      Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
2.      Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:
a)      do 240 godzin – dla pracownika badawczego obowiązuje roczny wymiar zajęć dydaktycznych z doktorantami w wymiarze określonym w regulaminie pracy
b)      do 240 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczego i badawczo-dydaktycznego,
c)      do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora
d)     do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego,
e)      do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora.
3.      Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych, oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, a także zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.
4.      Na wniosek nauczyciela akademickiego rektor może obniżyć roczny wymiar zajęć dydaktycznych w razie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy zadań o istotnym znaczeniu dla Akademii i wymagających znacznego nakładu pracy.
 
§ 131
Nauczyciel akademicki, upowszechniając wyniki swojej działalności artystycznej i naukowej, obowiązany jest wskazywać Akademię jako miejsce swojego zatrudnienia.
 
§ 132
1.      Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w roku.
2.      Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnych urlopów naukowych oraz płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
3.      Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów określa regulamin pracy.
 
§ 133
1.      Akademia dąży do zapewnienia pracownikom warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2.      Kierunki rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii wynikają ze Strategii oraz przyjętych standardów i zasad polityki kadrowej.
3.      Dziekani oraz kierownicy jednostek organizacyjnych analizują potrzeby szkoleniowe pracowników Akademii i na tej podstawie oraz za pośrednictwem działu kadr inicjują działania prorozwojowe.
 
 
Rozdział 6
Oceny pracowników
 
§ 134
1.      Szczegółowy tryb i kryteria oceny okresowej powoływania komisji oceniającej określa stosowny regulamin.
2.      Kryteria i tryb dokonywania ocen okresowych nauczycieli akademickich określa rektor w regulaminie po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. W razie bezskutecznego upływu 30 dniowego terminu na wydanie opinii przez samorząd studentów i doktorantów, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
§ 135
1.      Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii z wyjątkiem rektora podlegają ocenie okresowej. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają ocenie bieżącej dokonywanej przez przełożonych.
2.      Oceny okresowej dokonuje się co dwa lata lub na wniosek rektora.
3.      W wypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonywania oceny ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
4.      Oceny okresowe pracowników przeprowadza komisje powołane przez rektora.

§ 136
1.      Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem uwzględnia się ocenę studentów i doktorantów przeprowadzaną w formie ankiety oraz wyniki z hospitacji zajęć przeprowadzone na podstawie określonej zarządzeniem procedury.
2.      Zasady dokonywania ocen nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów,                w tym przeprowadzania ankiet, określa rektor po zasięgnięciu opinii komisji kształcenia.
 
§ 137
1.      Ocena okresowa nauczycieli akademickich przebiega w dwóch etapach. Ocena ta może być pozytywna albo negatywna.
2.      W pierwszym etapie komisja analizuje wyniki pracy pracownika na podstawie danych zgromadzonych w wewnętrznych systemach ewidencjonowania rezultatów pracy.
Pracownicy spełniający kryteria ustalone zgodnie z regulaminem, o którym mowa  w § 142, oceniani są pozytywnie.
3.      W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowy z pracownikami, którzy w pierwszym etapie nie otrzymali oceny pozytywnej.
4.      Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora.
5.      W wypadku oceny negatywnej kolejna ocena okresowa dokonywana jest po upływie 12 miesięcy od dokonania poprzedniej oceny.
 
 
 
Rozdział 7
Rozwiązanie umowy o pracę
 
§ 138
1.      Rektor może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą z nauczycielem akademickim w szczególności w wypadku:
a)      otrzymania przez nauczyciela akademickiego negatywnej oceny okresowej,
b)      podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora.
2.      W wypadku otrzymania kolejnej negatywnej oceny okresowej rektor wypowiada umowę o pracę.
3.      Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
4.      W pozostałym zakresie do rozwiązywania umów o pracę zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy.
 
 
Dział IX
Komisje dyscyplinarne
 
Rozdział 1
Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
 
§ 139
1. Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich liczy nie mniej niż 12 i nie więcej niż 17 członków.
2. Członków komisji wybiera senat spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  w Akademii oraz studentów i doktorantów.
3. Senat wybiera członków komisji, dbając o to, aby wszystkie grupy nauczycieli akademickich znalazły w niej odpowiednią reprezentację. W skład komisji wchodzi przynajmniej:
a)      4 profesorów,
b)      3 doktorów habilitowanych,
c)      3 spośród pozostałych nauczycieli akademickich,
d)     1 przedstawiciel związków zawodowych działających w Akademii,
e)      1 student,
f)       1 doktorant.
4. Kandydatów do komisji zgłaszać mogą rektor, członek senatu, działające w Akademii związki zawodowe oraz samorząd studencki i samorząd doktorantów.
5. Osoba pełniąca funkcje rektora może zostać członkiem komisji nie wcześniej niż po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia funkcji.
 
§ 140
1. Komisja wybiera przewodniczącego i dwóch zastępców, którymi mogą być tylko nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora.
2. Wyborów dokonuje się na pierwszym zebraniu komisji zwołanym przez rektora w obecności co najmniej 2/3 jej członków w głosowaniu tajnym.
 
 
Rozdział 2
Komisje dyscyplinarne ds. studentów i doktorantów
 
§ 141
1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna ds. studentów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów.
2. Komisja dyscyplinarna ds. studentów orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego, nauczycieli akademickich oraz studentów w równej liczbie po 4 przedstawicieli obu grup. Przewodniczącym składu orzekającego jest nauczyciel akademicki.
3. Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego, nauczycieli akademickich oraz studentów w równej liczbie po 4 przedstawicieli obu grup. Przewodniczącym składu orzekającego jest nauczyciel akademicki.
4. Kandydatów do komisji spośród studentów przedstawia samorząd studencki. Kandydatów do komisji spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii przedstawiają rektor oraz senatorzy. Kandydata na przewodniczącego składu orzekającego wskazuje Rektor.
5. Członków komisji wybiera senat.
 
 
§ 142
1. Komisje wybierają dwóch zastępców przewodniczącego spośród ich członków będących nauczycielami akademickimi. Ustęp niniejszy stosuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych ds. doktorantów.
2. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu komisji zwołanym przez rektora  w obecności co najmniej 2/3 członków w głosowaniu tajnym.
 
§ 143
1. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna ds. doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów.
2. Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego, nauczycieli akademickich oraz doktorantów w równej liczbie po 4 przedstawicieli obu grup. Przewodniczącym składu orzekającego jest nauczyciel akademicki.
3. Odwoławcza Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego, nauczycieli akademickich oraz doktorantów w równej liczbie po 4 przedstawicieli obu grup. Przewodniczącym składu orzekającego jest nauczyciel akademicki.
 
 
Rozdział 3
Przepisy wspólne dla komisji dyscyplinarnych
 
§ 144
1. Kadencja członków komisji dyscyplinarnych będących nauczycielami akademickimi pokrywa się z kadencją senatu.Kadencja członków komisji dyscyplinarnych będących studentami lub doktorantami trwa 2 lata.
2. Pełnienie funkcji członka komisji dyscyplinarnej jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego.Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający, w tym przewodniczącego, oraz termin posiedzenia niejawnego, które powinno odbyć się w terminie 21 dni od dnia wyznaczenia składu orzekającego.
3. Na wniosek przewodniczącego komisji dyscyplinarnej rektor powołuje i odwołuje protokolantów spoza jej składu.
 
 
§ 145
1. Członkostwo w komisji dyscyplinarnej ustaje na skutek:
a)      śmierci,
b)      pisemnej rezygnacji złożonej rektorowi,
c)      odwołania przez senat na wniosek przewodniczącego komisji albo rektora.
d)     ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Akademii,
e)      utraty statusu studenta lub doktoranta,
2. W razie ustania członkostwa w trakcie kadencji senat wybiera nowego członka komisji dyscyplinarnej na czas pozostały do końca kadencji.
 
 
 
Dział X
Zgromadzenia
 
§ 146
1. Członkowie wspólnoty Akademii mają prawo organizować zgromadzenia na terenie Akademii.
2. Przebieg zgromadzenia nie może zakłócać działalności Akademii.
3. Zorganizowanie zgromadzenia wymaga pisemnego zawiadomienia rektora co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W wypadkach uzasadnionych nagłością sprawy można złożyć zawiadomienie w krótszym terminie.
4. Zorganizowanie na terenie Akademii zgromadzenia przez osoby niebędące członkami wspólnoty Akademii wymaga zgody rektora.
5. Nie stanowią zgromadzenia:
a)      zebrania samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
b)      zebrania organizacji studenckich,
c)      zebrania pracowników, studentów lub doktorantów organizowane przez jednostki organizacyjne lub związki zawodowe w ramach ich bieżącej działalności,
d)     inne zebrania nie stanowiące zgromadzenia w świetle obowiązujących przepisów.
 
§ 147
1. Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu powinno zawierać:
a)      imię, nazwisko i adres organizatora (organizatorów) zgromadzenia, a jeżeli organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja działająca na terenie Akademii – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w jej imieniu,
b)      imię, nazwisko i adres przewodniczącego zgromadzenia oraz jego pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia,
c)      miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia oraz planowany czas trwania zgromadzenia,
d)     cel i program zgromadzenia, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
e)      język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
f)       środki techniczne, które mają być stosowane podczas zgromadzenia,
g)      zasady utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie zgromadzenia.
2. Rektor może żądać od organizatora również innych informacji o planowanym zgromadzeniu.
 
§ 148
1. Jeżeli cel lub program planowanego zgromadzenia naruszają przepisy prawa, rektor odmawia udzielenia na nie zgody.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, rektor może zażądać od organizatora spełnienia określonych warunków w celu dostosowania celu, programu lub przebiegu planowanego zgromadzenia do przepisów prawa.
3. O przyjęciu zawiadomienia lub zakazie gromadzenia oraz zgodzie na zorganizowanie zgromadzenia lub odmowie jej udzielenia rektor zawiadamia właściwego dziekana.
 
§ 149
1. Organizator zgromadzenia odpowiada przed rektorem za przebieg zgromadzenia.Przebiegiem zgromadzenia kieruje przewodniczący zgromadzenia.
2. Przewodniczącym zgromadzenia jest organizator albo osoba wyznaczona przez organizatora, o ile wyraziła na to pisemną zgodę.
3. Przewodniczący podejmuje środki mające zapewnić prawidłowy przebieg zgromadzenia. W szczególności może on żądać opuszczenia zgromadzenia przez osoby, których zachowanie narusza porządek zgromadzenia lub godzi w jego cel lub program.
4. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkowują się jego poleceniom lub przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa, przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie.
 
§ 150
1. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela, udzielając mu pisemnego upoważnienia.
2. Przedstawiciel rektora jest obowiązany na żądanie przewodniczącego zgromadzenia przedstawić mu swoje upoważnienie.
3. Rektor (albo jego przedstawiciel) może zabierać głos na zgromadzeniu poza ustaloną kolejnością mówców.
4. Jeżeli zgromadzenie przebiega z naruszeniem przepisów prawa, rektor (albo jego przedstawiciel) po uprzedzeniu organizatora zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie.
5. Rozwiązanie zgromadzenia następuje poprzez wydanie ustnej decyzji skierowanej do przewodniczącego zgromadzenia, a jeżeli nie jest to możliwe – ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Na żądanie organizatora zgromadzenia decyzję tę doręcza się mu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 24 godzin od jej wydania.
 
§ 151
1.      Odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności podlegają członkowie wspólnoty Akademii, którzy:
a)      zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo zgody rektora,
b)      przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w zorganizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg,
c)      nie podporządkowują się poleceniom wydawanym przez przewodniczącego zgromadzenia lub rektora (albo jego przedstawiciela),
d)     naruszają w trakcie zgromadzenia przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
 
Dział XI
Tradycje
 
§ 152
1. Najwyższą godnością nadawaną przez Akademię jest tytuł doktora honoris causa. Tytuł ten nadawany jest uchwałą senatu na wniosek rektora osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i sztuki albo innych dziedzin życia społecznego.
2. Dziekan przedstawia rektorowi wniosek o wszczęcie procedury nadania tytułu doktora honoris causa oraz kandydatury co najmniej 3 recenzentów i kandydaturę promotora w przewodzie.
3. Przed podjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa senat zasięga opinii co najmniej 3 powołanych przez siebie recenzentów oraz wyznacza promotora.
4. Uchwały senatu są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.
5. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbywa się zgodnie z tradycją Akademii.
6. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do Księgi Doktorów Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 
§ 153
1. Wybitnemu uczonemu lub twórcy, który wniósł znaczny wkład w rozwój Akademii lub jej współpracy z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi, może być nadany tytuł profesora honorowego Akademii.
2. Profesor honorowy ma prawo wygłaszania w Akademii wykładów otwartych oraz używania tytułu profesora honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
3. Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Akademii oraz sposób dodatkowego uhonorowania określa senat.
 
§ 154
1. Pracownikowi Akademii posiadającemu tytuł naukowy profesora, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, może być nadany tytuł profesora emerytowanego. Tytuł ten nadaje senat na wniosek rektora.
2. Profesor emerytowany ma prawo udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach odbywających się w Akademii, pełnienia funkcji promotora i recenzenta prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz używania tytułu profesora emerytowanego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Za zgodą i na zasadach ustalonych przez właściwego dziekana może także korzystać z infrastruktury Akademii.
3. Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu profesora emerytowanego Akademii oraz sposób dodatkowego uhonorowania określa senat.
 
 
§ 155
         1.         Akademia, w sposób określony uchwałą senatu lub zarządzeniem rektora, honoruje swoich zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju lub przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały.
         2.         Senat może występować do Rektora z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom zasłużonym dla Akademii.

§ 156
1. Uchwałą senatu podjętą na wniosek rektora można nadać Akademii imię i nazwisko jej patrona w uznaniu jego wybitnego wkładu w rozwój Akademii.
2. Senat może nadawać gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Akademii tablic pamiątkowych, a także ustalać inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może być podjęta za uprzednią zgodą osoby, o którą chodzi, a w razie jej śmierci – nie wcześniej niż po upływie 3 lat – za uprzednią zgodą jej małżonka oraz dzieci, a w razie ich braku za zgodą osób, które byłyby powołane do spadku z ustawy w zbiegu z jej małżonkiem.
4. Uchwała, o której mowa ust. 1, jest podejmowana większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowych członków senatu.
5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi.
 
§ 157
1. Uroczystościami Akademii są:
a)      Święto Uczelni przypadające 6 grudnia, upamiętniające datę powołania Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, połączone z:
-        wręczeniem dyplomu doktora habilitowanego,
-        wręczeniem aktu promocji na stopień doktora;
b)      doroczna inauguracja roku akademickiego połączona z:
-        immatrykulacją nowo przyjętych studentów,
-        wręczeniem dyplomu doktora honoris causa,
-        wręczeniem dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Akademii oraz listów gratulacyjnych kandydatom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas egzaminów wstępnych.
2. Treść i forma uroczystości nawiązują do tradycji i zwyczajów akademickich.
3. W czasie uroczystości Akademii odśpiewuje się, obok hymnu państwowego, Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur.
 
§ 158
Tradycyjnym strojem noszonym przez członków senatu i rektora oraz prorektorów dziekanów, dyrektora szkoły doktorskiej i byłych rektorów podczas uroczystości Akademii są togi. Podczas promocji togi noszą także osoby promowane na stopień doktora oraz doktora habilitowanego.
 
§ 159
Rektor, prorektorzy noszą podczas uroczystości akademickich insygnia pełnionych funkcji.
 
 
 
Dział XII
Komercjalizacja, działalność ekonomiczna i gospodarka finansowa
 
§ 160
1. Akademia może dokonywać komercjalizacji wyników działalności artystyczno-naukowej i know-how na zasadach określonych we właściwych przepisach.
2. Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności intelektualnej i przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 
§ 161
1. Akademia może utworzyć akademicki inkubator przedsiębiorczości w formie jednostki  ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej, w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników uczelni, studentów i doktorantów.
2. O wyborze formy prowadzenia akademickiego inkubator przedsiębiorczości decyduje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni. Utworzenie spółki wymaga dodatkowo zgody senatu.
 
§ 162
W celu komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności artystycznej i naukowej oraz know-how Akademia może powierzyć w drodze umowy zarządzanie nimi spółce celowej, o czym postanawia rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni.
 
§ 163
1. Senat uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii.
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni oraz za zgodą senatu rektor może powierzyć wykonywanie zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą badawczą Akademii spółce celowej. Opinia rady uczelni podlega uprzedniemu przedłożeniu senatowi.
3. W celu realizacji przedsięwzięć z zakresu tworzenia infrastruktury badawczej Akademia może tworzyć spółki, w szczególności kapitałowe, a także przystępować do nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach. O utworzeniu spółki kapitałowej lub przystąpieniu do niej decyduje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni oraz za zgodą senatu. Zdanie ostatnie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§ 164
1. Akademia może prowadzić działalność o charakterze usługowym, wytwórczym lub handlowym w zakresie związanym z wykonywanymi przez nią zadaniami ustawowymi oraz uzasadnionym realizacją misji i Strategii. Akademia może także oddawać odpłatnie do korzystania innym podmiotom składniki swojego mienia.
2. Działalność gospodarcza Akademii prowadzona jest w formie wyodrębnionej organizacyjnie, księgowo i finansowo lub w formie spółki w szczególności kapitałowej. Forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej powinna być dostosowana do przedmiotu i rozmiaru tej działalności.
3. O podjęciu działalności gospodarczej w określonej formie i zakresie oraz o ich zmianie decyduje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni i  zgody senatu.
 
§ 165
1. Akademia może, w celu komercjalizacji pośredniej polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach celem wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how, utworzyć spółkę kapitałową (spółkę celową) zgodnie z przepisami ustawy.
2. O utworzeniu spółki celowej albo przystąpieniu do niej decyduje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni oraz za zgodą senatu. Opinia rady uczelni podlega uprzedniemu przedłożeniu senatowi.
 
§ 166
1. Akademia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami o finansach publicznych.
2. Plan rzeczowo-finansowy określa rektor na rok kalendarzowy.
3. Projekt planu rzeczowo-finansowego rektor przedkłada do zaopiniowania radzie uczelni. Szczegółowe terminy, tryb opiniowania i sporządzania planu rzeczowo-finansowego określa zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej Akademii. Opiniując projekt planu, rada uczelni bierze pod uwagę zgodność planu ze Strategią, a także efektywność planowanych sposobów jej realizacji. Do czasu uchwalenia planu Akademia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie prowizorium przychodów  i kosztów. Plan z roku poprzedniego stanowi prowizorium.
4. Akademia prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. Roczne sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu przez firmę audytorską. Obligatoryjnego wyboru firmy audytorskiej dokonuje rada uczelni.
 
§ 167
1. Gospodarką finansową Akademii zarządza rektor. W tym zakresie rektor może określone obowiązki powierzać wyznaczonym pracownikom.
2. Zaciąganie zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 2,000,000 zł wymaga zgody rady uczelni.
 
§ 168
1. Monitorowanie gospodarki finansowej Akademii należy do zadań rady uczelni.
2. Rada uczelni może w każdym czasie zażądać od rektora informacji i dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Akademii oraz zapraszać na swoje posiedzenia rektora, prorektorów dyrektora finansowego oraz głównego księgowego (kwestora).
3. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w terminie przewidzianym przepisami ustawy o rachunkowości i przedkłada je radzie uczelni do zatwierdzenia.
W terminie do 31 maja roku obrotowego rektor przedkłada radzie uczelni do zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 
Dział XIII
System biblioteczno-informacyjny
 
§ 169
1. W Akademii działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka, będąca jednostką wykonującą zadania usługowe, dydaktyczne i naukowe.
2. W związku z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego Akademia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer albumu lub numer pracowniczy, PESEL, adres e-mail, telefon, kierunek studiów, tryb studiów, stopień, specjalność, rok i semestr studiów, adres.
3. Szczegółowy tryb pracy biblioteki, jej zadania i zasady działania określa regulamin biblioteki.
 
§ 170
1.      Z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii na zasadach określonych w regulaminie biblioteki mogą̨ korzystać́:
a)      Pracownicy, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Akademii,
b)      pozostałe osoby – w zakresie niekolidującym z potrzebami osób wymienionych w lit. a).
 
§ 171
1. W Akademii działa rada biblioteczna jako zespół opiniodawczo-doradczy rektora.
2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
a)      prorektor
b)      powołani przez rektora nauczyciele akademiccy – po jednym przedstawicielu każdego kierunku kształcenia,
c)      dyrektor albo kierownik biblioteki,
d)     przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki,
e)      przedstawiciel doktorantów delegowany przez samorząd doktorantów.
3. Pracą rady bibliotecznej kieruje dyrektor lub kierownik biblioteki.
4. Rada biblioteczna powoływana jest na kadencję odpowiadającą kadencji władz Akademii.
5. Wnioski i uchwały rady bibliotecznej wymagają akceptacji rektora.
 
§ 172
1. Do kompetencji rady bibliotecznej może należeć opiniowanie spraw dotyczących organizacji i działania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
a)      zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
b)      spraw związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki,
c)      sprawozdań dyrektora lub kierownika biblioteki składanych rektorowi,
d)     projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki oraz sprawozdań z wykonania planu.
2. Tryb działania rady bibliotecznej określa jej regulamin zatwierdzony przez rektora.
 
§ 173
1. Szczegółowe kompetencje dyrektora albo kierownika biblioteki zawarte są w stosownym regulaminie.
2. Dyrektora albo kierownika biblioteki powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
3. Dyrektorem albo kierownikiem biblioteki może zostać osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowiska profesora, profesora uczelni, adiunkta lub stopień naukowy.
4. Dyrektora albo kierownika biblioteki uczelnianej odwołuje rektor na wniosek rady bibliotecznej po zasięgnięciu opinii senatu albo z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i senatu.
 
 
Dział XIV
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 174
Statut wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 roku z zastrzeżeniem poniższych uregulowań.
 
§ 175
1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
(art. 279. 1.)
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Rada Naukowa
 
§ 176
Utrzymuje  się funkcję kierownika studiów   doktoranckich  –  do  czasu  zakończenia  studiów  doktoranckich  przez  osoby,  które  rozpoczęły  je  przed  rokiem  akademickim  2019/2020,  nie  dłużej jednak  niż  do  dnia  31  grudnia  2023  r. 
 
§ 177
Powołanie osób do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i doktorantów na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r. następuje po uzgodnieniu odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktoranckim. Zgłoszonych do dnia 17 września 2019 przez rektora kandydatów opiniują w/w samorządy. Niezajęcie stanowiska do 30 września 2019 r. uważa się za wyrażenie zgody.
 
§ 178
1.      Z dniem wejścia w życie statutu:
a)      znosi się rady podstawowych jednostek organizacyjnych,
b)      jednostki międzywydziałowe stają się jednostkami ogólnouczelnianymi.
2.      Osoby  pełniące  funkcje  kierowników  jednostek  organizacyjnych  wydziału  pełnią tę funkcję do dnia 30 września 2019 r.
3.      Osoba pełniąca funkcję kanclerza pełni tę funkcję do dnia 30 września 2019 r, czyli do dnia likwidacji tego stanowiska.
 
§ 179
Z dniem wejścia w życie statutu:
1.      Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
2.      Stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego, o których mowa w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
§ 180
Do czasu uchwalenia Strategii rektor jest zobowiązany kierować się Statutem oraz celami strategicznymi Akademii wynikającymi z przyjętych dokumentów określających zasady działania i politykę rozwoju Akademii.
 
§ 181
1.      W okresie pomiędzy 15 a 30 września 2019 roku rektor zasięga opinii rad wydziałów na temat kandydatów na stanowiska dziekana.
2.      Dnia 1 października 2019 roku rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych na czas nieprzekraczający 12 miesięcy.
3.      Przed upływem 12 miesięcy od wejścia w życie Statutu poszczególne funkcje kierownicze zostają obsadzone w trybie i na zasadach określonych w Statucie z zastrzeżeniem, iż kandydatów na funkcje prodziekana ds. kierunku studiów i kierowników katedr wskazują bezpośrednio dziekani wydziałów pozytywnie zaopiniowani przez Rady Wydziałów do sprawowania swojej funkcji do końca kadencji władz uczelni..
 
§ 182
Do dnia 31 października 2019 roku rektor powołuje komisje ds. rozwoju naukowego, komisję ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, komisję ds. polityki kadrowej oraz wskazuje ich przewodniczących.
 
§ 183
1. Przedstawicieli kierunków do pierwszej Rady Naukowej wskazują dziekani w terminie do dnia 15 września 2019 roku. Kadencja pierwszej Rady Naukowej trwa do 31 grudnia 2020 roku.
2. Senat powołuje pierwszą Radę Naukową w terminie do dnia 30 września 2019 roku.
 
§ 184
Dnia 1 października 2019 roku rektor nadaje pierwszy regulamin organizacyjny. Senat wyraża opinię o regulaminie nie później niż 31 października 2019 roku. Po otrzymaniu opinii senatu rektor może wprowadzić do regulaminu zmiany uwzględniające przebieg dyskusji i wyniki głosowania senatu nad regulaminem.
 
§ 185
Traci moc ordynacja wyborcza jednoosobowych organów Akademii oraz przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii na kadencję 2016–2020 uchwalona przez Senat w dniu 2 marca 2016 r. z wyjątkiem postanowień regulujących tryb wyborów uzupełniających do Senatu i funkcjonowania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
§ 186
Interpretacji Statutu udziela rektor po zasięgnięciu opinii komisji statutowej. Interpretacje rektorskie zatwierdza senat.
 
§ 187
Do  czasu wejścia w życie  przepisów wewnętrznych uczelni wydanych na podstawie niniejszego statutu, obowiązują dotychczasowe przepisy wewnętrzne, które należy stosować w zakresie niesprzecznym z aktualnie obowiązującą Ustawą i Statutem.
 
§ 188
1.      Kadencja członków komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich trwa do 31 sierpnia 2020 roku.
2.      Kadencja członków komisji dyscyplinarnej ds. studentów, komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, a także komisji dyscyplinarnych odwoławczych trwa do 31 sierpnia 2020 roku.


Statut - pobierz (433kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Senacka Komisja Prawno – Statutowa (22 maja 2006)
Opublikował: Marzena Świniarska (4 października 2011, 09:46:44)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Marzena Świniarska (2 listopada 2020, 13:43:52)
Zmieniono: wymiana dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20102