STATUT

Statut Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony 26 czerwca 2019, wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 - pobierz (787kB) pdf
Uchwalony przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 30 czerwca 2015 roku
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 40/2015 z 18 listopada 2015 roku oraz uchwałą nr 8/2017 z 8 marca 2017 roku)
Tekst jednolity


Spis działów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ORGANIZACJA UCZELNI
III. ORGANY UCZELNI
IV. TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI
V. PRACOWNICY UCZELNI
VI. STUDIA WYŻSZE I STUDIA DOKTORANCKIE
VII. ADMINISTRACJA I GOSPODARKA UCZELNI
VIII. PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ
IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWEMisja Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest publiczną uczelnią artystyczną, której misję określa zarówno odpowiedzialność za indywidualny rozwój powierzonych jej talentów młodych adeptów sztuki, jak i świadomość współtworzenia przyszłości polskiej kultury, jej materialnych świadectw, a także systemu wartości składających się na naszą tożsamość narodową i jej związki z kulturą europejską czy uniwersalną.
Idea edukacji artystycznej powinna wiązać kształcenie umiejętności i zdobywanie kompetencji właściwych poszczególnym dyscyplinom sztuki z wyzwalaniem kreatywności młodych artystów i ich orientacją w tradycji i dziedzictwie kultury, niezależnie od przyjmowanych przez nich postaw i stanowisk światopoglądowych.


I. Postanowienia ogólne

§ 1
1.Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwana dalej Uczelnią, działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej Ustawą, oraz niniejszego Statutu.
2. Uczelnia otrzymała swoją nazwę na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych (Dz.U. z 1996 r. Nr 100, poz. 462), zmieniającej Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych przekształcona została zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 grudnia 1945 roku z Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. 
4. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Gdańsk.

§ 2
Świętem Uczelni jest dzień 6 grudnia – rocznica utworzenia Uczelni.

§ 3
1. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest ASP w Gdańsku.
2. Uczelnia używa tłumaczenia swojej nazwy na język angielski w brzmieniu „Academy of Fine Arts in Gdansk”.

§ 4
1. Pracownicy Uczelni oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię tworzą samorząd studencki.
3. Doktoranci prowadzonych przez Uczelnię studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów.

§ 5
Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie.

§ 6
1. Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności twórczości artystycznej i wolności badań naukowych. 

2. Do podstawowych zadań Uczelni należy:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania przez nich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3) podejmowanie twórczych działań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych i projektowych, prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych i artystycznych oraz transfer technologii do gospodarki;
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć sztuki, nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, w twórczości artystycznej i w badaniach naukowych. 
3.Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 2, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

§ 7
1. Wykłady prowadzone w Uczelni są otwarte.
2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zdecydować o warunkach uczestnictwa w innych formach prowadzonych zajęć.

§ 8
1. Uczelnia zachowuje pamięć o pracownikach, absolwentach i studentach. 
2. Senat może nadawać gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.
3. Uczelnia, w sposób określony uchwałą Senatu lub zarządzeniem Rektora, honoruje swoich zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały.
4. Senat może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom zasłużonym dla Uczelni.

§ 9
1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Uczelnię jest tytuł doktora honoris causa.
2. Tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla życia artystycznego, naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego nadaje Senat na wniosek rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Tryb postępowania w celu nadania tytułu honorowego doktora honoris causa określa Senat Uczelni.
4. Uczelnia może nadać tytuł Honorowego Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku profesorowi zasłużonemu wieloletnią pracą na rzecz Uczelni.
5. Tryb postępowania w celu nadania tytułu Honorowego Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Senat Uczelni.
§ 10
W Uczelni mogą działać, na zasadach określonych w dotyczących ich przepisach, organizacje zrzeszające pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Uczelni.

§ 11
Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

II. Organizacja Uczelni

§ 12
1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni mogą być wydziały, instytuty, katedry, zakłady oraz pracownie. 
2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały oraz instytuty prowadzące co najmniej jeden kierunek studiów.
3. W Uczelni mogą być tworzone jednostki inne niż wymienione w ust. 1.

§ 13
1. Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, w tym jednostki zamiejscowe, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład podstawowej jednostki organizacyjnej tworzy, przekształca i likwiduje jej kierownik, po zasięgnięciu opinii rady jednostki i Rektora.
3. Inne niż wymienione w ust. 1 oraz ust. 2 jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor.
4. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, przekształca i likwiduje Rektor. Rektor może przekazać swoje uprawnienia dotyczące tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek administracyjnych kanclerzowi.
5. Utworzenie jednostki organizacyjnej może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł finansowania jej działalności.

§ 14
1. Wydział może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim jako w podstawowym miejscu pracy będzie co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, w tym co najmniej trzy osoby posiadające tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora. Co najmniej pięć osób spośród wyżej wymienionych musi reprezentować odpowiednią dyscyplinę artystyczną lub naukową.
2. Jeżeli przez okres trzech lat wydział nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, podlega przekształceniu w instytut w trybie określonym w § 13 Statutu.
3. W ramach wydziału mogą być utworzone inne jednostki organizacyjne.
4. Wydziałem kieruje dziekan. 
5. Rada wydziału jest najwyższym organem kolegialnym wydziału.

§ 15
1. Instytut może być jednostką uczelnianą, międzyuczelnianą lub międzywydziałową.
2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie określonej dziedziny sztuki lub nauki, dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin.
3. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnione w nim jako w podstawowym miejscu pracy będą co najmniej trzy osoby posiadające tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny oraz co najmniej cztery osoby posiadające stopień doktora sztuki lub stopień naukowy doktora.
4. W instytucie pełniącym funkcję podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje się radę instytutu.
5. Rada instytutu jest najwyższym organem kolegialnym instytutu.
6. Instytutem kieruje dyrektor.
7. W ramach instytutu mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne.
8. Jeżeli przez okres trzech lat instytut nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, podlega przekształceniu w katedrę w trybie określonym w § 13 Statutu.

§ 16
1. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny.
2. W instytucie może być powołany zastępca dyrektora. O zakresie działania zastępcy dyrektora decyduje dyrektor instytutu. 
3. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora sztuki lub stopień naukowy doktora lub równoważny.

§ 17
1. Dyrektora instytutu i jego zastępcę powołuje się w drodze wyborów zgodnie z zapisami § 56, 57, 58 i 59 Statutu albo w drodze konkursu odpowiednio do zapisu § 69 Statutu. Sposób powołania dyrektora i jego zastępcy określa Rektor. 
2. Dyrektorzy oraz ich zastępcy są powoływani na kadencje odpowiadające kadencji władz Uczelni.

§ 18
1. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność dyrektora instytutu odpowiadają zadaniom, kompetencjom i odpowiedzialności dziekana określonych w § 43 i 44 Statutu.
2. Skład, zadania i kompetencje rady instytutu są odpowiednie do składu, zadań i kompetencji rady wydziału, określonych w § 39, 40, 41 i 42 Statutu.

§ 19
1. Wydziały oraz instytuty będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni dysponują przekazanymi im zasobami materialnymi w granicach upoważnienia udzielonego dziekanowi oraz dyrektorowi instytutu przez Rektora.
2. Finansową podstawę funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej stanowi roczny plan działalności.
3. Roczny plan działalności podstawowej jednostki organizacyjnej, sporządzony na podstawie limitów środków finansowych przyznanych przez Rektora, ustala dziekan po zasięgnięciu opinii rady odpowiedniej jednostki.

§ 20
1. Posiadającą szczególną rangę jednostką działającą w określonym celu artystycznym, dydaktycznym i naukowym jest pracownia.
2. Pracownie funkcjonujące w ramach spójnego programu mogą współtworzyć katedry.


§ 21
1. Katedra może być utworzona, gdy zatrudnione w niej jako w podstawowym miejscu pracy będą co najmniej cztery osoby, z czego przynajmniej jedna osoba posiadać będzie stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki.
2. Jeżeli przez okres trzech lat katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 1, podlega przekształceniu w zakład w trybie określonym w § 13 Statutu.
3. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny.
4. Kierownika katedry powołuje i odwołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w ramach której katedra funkcjonuje.
5. Kierownika katedry powołuje się na kadencję odpowiadającą kadencji władz Uczelni. Powołanie może być odnawiane.

§ 22
1. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności: 
1) organizowanie działalności katedry;
2) dbanie o stały rozwój artystyczny i naukowy pracowników;
3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni;
5) nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego, prac artystycznych i badawczych.
2. Kierownik katedry jest bezpośrednim przełożonym pracowników katedry.
3. Kierownik katedry jest odpowiedzialny za pracę katedry przed kierownikiem jednostki, w ramach której katedra funkcjonuje.

§ 23
1. Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoływania kierowników jednostek organizacyjnych w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych nieokreślone w Statucie określają właściwe rady jednostek. 
2. Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoływania kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych nieokreślone w Statucie określa Senat.

§ 24
1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka uczelniana.
2. Szczegółowy tryb pracy biblioteki uczelnianej, jej zadania i zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki uczelnianej, uchwalony przez Senat na wniosek rady bibliotecznej.

§ 25
1. Z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, na zasadach zawartych w regulaminie biblioteki uczelnianej, mogą korzystać:
1) pracownicy, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Uczelni;
2) pozostałe osoby – w zakresie niekolidującym z potrzebami osób wymienionych w pkt 1.

§ 26
1. W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1) powołani przez Rektora nauczyciele akademiccy: po jednym przedstawicielu każdej podstawowej jednostki organizacyjnej;
2) dyrektor lub kierownik biblioteki uczelnianej;
3) przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego;
4) przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów.
3. Pracą rady bibliotecznej kieruje przewodniczący wybrany przez członków rady z jej grona.
4. Rada biblioteczna powoływana jest na kadencję odpowiadającą kadencji władz Uczelni.
5. Wnioski rady bibliotecznej wymagają akceptacji Rektora.

§ 27
1. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
1) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki uczelnianej;
3) opiniowanie sprawozdań dyrektora lub kierownika biblioteki uczelnianej składanych Rektorowi;
4) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki uczelnianej oraz sprawozdań z wykonania planu.
2.Tryb działania rady bibliotecznej określa jej regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 28
1. Szczegółowe kompetencje dyrektora lub kierownika biblioteki zawarte są w regulaminie określonym w § 24 ust. 2 Statutu.
2. Dyrektora lub kierownika biblioteki uczelnianej powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
3. Dyrektorem lub kierownikiem biblioteki uczelnianej może być osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 Ustawy lub stopień naukowy.
4. Dyrektora lub kierownika biblioteki uczelnianej odwołuje Rektor na wniosek rady bibliotecznej po zasięgnięciu opinii Senatu lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i Senatu.

§ 29
1. Uczelnia może prowadzić podległe Rektorowi ponadpodstawowe szkoły akademickie zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością ponadpodstawowych szkół akademickich sprawuje kurator oświaty na podstawie odrębnych przepisów.

§ 30
Wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu zawiera załącznik nr 1.

III. Organy Uczelni

§ 31
1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych.
2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor, dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów będących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Organami wyborczymi Uczelni są kolegia elektorów.

§ 32
1. W skład Senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący;
2) Prorektorzy;
3) dziekani wydziałów;
4) dyrektorzy instytutów będących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
5) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich z każdego wydziału i instytutu będącego podstawową jednostką organizacyjną oraz po jednym przedstawicielu każdego kierunku, posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, których liczba wraz z Rektorem, prorektorami, dziekanami i dyrektorami spełniającymi powyższy warunek stanowi więcej niż 50% składu Senatu;
6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu Senatu; liczbę przedstawicieli poszczególnych wydziałów i instytutów ustala się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych; każdą jednostkę reprezentuje co najmniej jedna osoba;
7) przedstawiciele studentów i przedstawiciele doktorantów, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu Senatu; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni; studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
8) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie nie większej niż 5% składu Senatu.
2. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą kanclerz, kwestor, dyrektor lub kierownik biblioteki uczelnianej oraz po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Uczelni.

§ 33
1. Do kompetencji Senatu Uczelni należy: 
1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) uchwalanie opracowanej przez Rektora strategii rozwoju Uczelni;
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uczelni;
4) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia, studia podyplomowe i studia doktoranckie;
5) uchwalanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych i zasad obniżania pensum;
6) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenie studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia w ramach obszarów kształcenia, zgodnie z art. 11 ust. 1, 2 i 3 Ustawy;
7) uchwalanie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich;
8) określanie w drodze uchwały liczby miejsc na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów oraz studiów doktoranckich z uwzględnieniem zapisów art. 8 Ustawy;
9) nadawanie tytułu doktora honoris causa i profesora honorowego;
10) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału lub instytutu pełniącego funkcje podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków Senatu, w trybie określonym w regulaminie pracy organów kolegialnych;
11) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zgodnie z art. 86c Ustawy;
12) zatwierdzanie wzorów uczelnianych dyplomów;
13) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
14)za twierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości, podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków bądź pokrycia straty finansowej, dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego;
15) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym przepisami o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
16) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Uczelnię składnikami aktywów trwałych zgodnie z zapisem art. 90 ust. 4 Ustawy;
17) wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej zgodnie z art. 86a ust. 1 Ustawy;
18) wyrażenie opinii dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 97 ust. 3 Statutu;
19) określanie zasad pobierania opłat wiążących Rektora przy zawieraniu umów ze studentami zgodnie z art. 160a Ustawy;
20) uchwalanie ordynacji wyborczej;
21) zatwierdzanie efektów kształcenia, do których dostosowane są programy studiów, w tym plany studiów dla poszczególnych kierunków studiów na określonym poziomie i o określonym profilu kształcenia;
22) uchwalanie regulaminu zasad potwierdzania efektów uczenia się uwzględniającego proces uczenia się poza systemem studiów;
23) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej;
24) uchwalanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Uczelni;
25) wykonywanie innych obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych w ustawie oraz Statucie. 


§ 34
1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Senatu określa załącznik nr 2.

§ 35
1. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, chyba że Ustawa określi wyższe wymagania.
2. Uchwały Senatu w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla innych organów Uczelni, jej pracowników, studentów i doktorantów.
3. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy prawa, Ustawy lub Statutu Uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie zmieni lub nie uchyli uchwały, Rektor przekazuje ją właściwemu ministrowi w celu rozpatrzenia w trybie określonym w art. 36 ust. 1 Ustawy.
4. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej ważny interes Uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 swojego statutowego składu.

§ 36
Senat może powoływać komisje oraz określać ich skład, zadania i tryb pracy.

§ 37
1. W Uczelni może działać Konwent, w którego skład wchodzą przedstawiciele:
1) otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni i samorządu terytorialnego stanowiący nie mniej niż połowę składu;
2) Uczelni.
2. Decyzję o powołaniu Konwentu podejmuje Senat na wniosek Rektora. 
3. Konwent składa się z nie więcej niż dwudziestu pięciu członków.
4. W skład Konwentu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i ust. 3 powyżej, wchodzą:
1) Rektor;
2) Dziekani i Dyrektor Instytutu będącego podstawową jednostką organizacyjną Uczelni;
3) nie więcej niż sześciu przedstawicieli Uczelni wybranych przez Senat;
4) przedstawiciele samorządu terytorialnego, w szczególności:
a. Marszałek Województwa Pomorskiego albo jego przedstawiciel,
b. Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego albo jego przedstawiciel,
c. Prezydent Miasta Gdańska albo jego przedstawiciel,
d. Prezydent Miasta Gdyni albo jego przedstawiciel,
e. Prezydent Miasta Sopotu albo jego przedstawiciel;
5) nie więcej niż ośmiu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni.
5. Rektor zaprasza do Konwentu podmioty wskazane w ust. 4 pkt 4 i 5 powyżej.
6. Członków Konwentu powołuje Senat na podstawie pisemnych imiennych propozycji przedstawionych przez podmioty zaproszone przez Rektora do Konwentu.
7. Konwent jest organem doradczym Senatu i obraduje pod kierunkiem przewodniczącego Konwentu wybranego większością 2/3 głosów jego członków.
8. Do kompetencji Konwentu należy wyrażanie opinii i przeprowadzanie konsultacji w przedmiocie:
1) strategii i kierunków rozwoju Uczelni w zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym;
2) nawiązywania kontaktów z otoczeniem gospodarczym;
3) bieżących i perspektywicznych potrzeb pracodawców oraz rynku pracy;
4) rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów Uczelni;
5) obszarów współpracy artystycznej, naukowej i badawczej przedsiębiorców oraz władz samorządowych z Uczelnią;
6) wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych.
9. Na wniosek zaakceptowany przez większość członków Senatu można przeprowadzać wspólne posiedzenia Senatu i Konwentu.
10. Wspólne uchwały Senatu i Konwentu podejmowane są, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Uczelni, zwykłą większością głosów. W stosunku do wspólnych uchwał Konwentu i Senatu mają zastosowanie postanowienia § 35 Statutu.
11. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Konwentu określa regulamin uchwalony na pierwszym posiedzeniu Konwentu zwołanym przez Rektora.
12. Członkostwo w Konwencie wygasa na skutek: 
1) rezygnacji członka z członkostwa w Konwencie;
2) upływu kadencji Konwentu;
3) utraty przez członka Konwentu atrybutu przedstawiciela podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 4, np. w przypadku ustania stosunku pracy, ustania stosunku członkostwa, zaprzestania pełnienia funkcji lub utraty mandatu;
4) odwołania członka Konwentu przez Senat;
5) śmierci członka Konwentu.
13. Wygaśnięcie członkostwa w Konwencie stwierdza Przewodniczący Konwentu; w przypadku Przewodniczącego Konwentu wygaśnięcie członkostwa w Konwencie stwierdza Rektor.
14. W trakcie trwania kadencji Konwentu można powołać nowych członków Konwentu na okres do końca kadencji Konwentu w trybie określonym w ust. 5 i 6 powyżej. 
15. Kadencja Konwentu upływa wraz z końcem kadencji organów Uczelni.

§ 38
1. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.
2. Rektor opracowuje i realizuje uchwalaną przez Senat strategię rozwoju Uczelni. 
3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza, a w szczególności:
1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art. 90 ust. 4 Ustawy;
2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni;
3) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia;
4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni;
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni;
6) określa zakres obowiązków prorektorów.
4. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.
5. Do podstawowych kompetencji Rektora należy:
1) powoływanie komisji rektorskich;
2) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Uczelni;
3) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów;
4) podejmowanie strategicznych decyzji w sprawach współpracy Uczelni z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą; 
5) zawieszanie wykonania uchwał Senatu zgodnie z § 35 ust. 3 i 4 Statutu;
6) uchylanie decyzji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w przypadkach określonych w art. 70 ust. 3 Ustawy;
7) tworzenie spółek celowych po uzyskaniu zgody Senatu;
8) ustalanie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z art. 99 ust. 2 Ustawy;
9) zawieranie umów ze studentami o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne;
10) udzielanie zgody nauczycielowi akademickiemu na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą;
11) tworzenie studiów doktoranckich na wniosek rady jednostki organizacyjnej; 
12) rejestrowanie uczelnianych organizacji studenckich;
13) wykonywanie innych obowiązków oraz uprawnień określonych w ustawie oraz Statucie. 

§ 39
1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) dziekan jako przewodniczący;
2) prodziekan lub prodziekani;
3) zatrudnieni na wydziale nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, których liczba wraz z dziekanem i prodziekanami spełniającymi powyższy warunek stanowi więcej niż 50% składu rady;
4) wybrani przedstawiciele pozostałych zatrudnionych na wydziale nauczycieli akademickich w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady;
5) przedstawiciele studentów i przedstawiciele doktorantów, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni; studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
6) jeżeli liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w pkt 3, przekracza 18 osób, w skład rady wydziału wchodzą wybrani ich przedstawiciele (reprezentatywna rada wydziału); decyzję o utworzeniu reprezentatywnej rady wydziału oraz o liczbie jej członków podejmuje rada wydziału poprzedniej kadencji; do wyboru przedstawicieli stosuje się odpowiednio ordynację wyborczą. 
2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.

§ 40
1. Do kompetencji rady wydziału należy:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału i zatwierdzanie strategii rozwoju wydziału opracowanej przez dziekana;
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego i zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, programów studiów, w tym planów studiów;
3) nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie studiów doktoranckich;
4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów i zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów doktoranckich;
5) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
6) określanie zasad rekrutacji dla kierunków studiów prowadzonych w jednostce i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Senat; 
7) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i występowania o nadanie tytułu profesora; 
8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia na wydziale; 
9) ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego działalności;
10) wykonywanie innych obowiązków oraz realizacja uprawnień́ określonych w Ustawie, Statucie oraz regulaminach Uczelni.
2. Rady wydziałów mogą powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
3. Rady wydziałów mogą przekazywać kierownikom katedr lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji niezastrzeżonych ustawowo dla rad. 

§ 41
1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Rady Wydziału określa załącznik nr 2.

§ 42
1. Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że Ustawa lub Statut określają wyższe wymagania.
2. Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
3. Od uchwał rady wydziału przysługuje odwołanie do Senatu.
4. Jeżeli rada wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie powinno być przesłane Senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radę wydziału.
5. Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.

§ 43
1. Wydziałem kieruje dziekan, a do jego kompetencji należy opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni oraz:
1) reprezentowanie wydziału na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie posiedzeniom rady wydziału, z wyjątkiem tych posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność;
3) przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez radę wydziału;
4) zapewnianie realizacji uchwał rady wydziału;
5) wyznaczanie zakresu działania prodziekanów;
6) wyznaczanie zakresu działania kierowników katedr;
7) powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana;
8) dysponowanie środkami finansowymi wydziału; 
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
10) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i zasad bezpieczeństwa;
11) ustalanie szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich;
12) ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych na wydziale;
13) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
14) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
15) pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników wydziału;
16) pełnienie funkcji przełożonego i opiekuna studentów i doktorantów wydziału;
17) powoływanie wydziałowych komisji stypendialnych oraz nadzór nad ich pracą;
18) powoływanie wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
19) wykonywanie innych obowiązków oraz uprawnień́ określonych w Ustawie, Statucie oraz regulaminach Uczelni.

§ 44
1. Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, Statutem lub narusza ważny interes Uczelni.
2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.

§ 45
Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

§ 46
1. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że Ustawa lub Statut stanowią inaczej. 
2. Głosowania w sprawach osobowych odbywają się w trybie tajnym.

IV. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uczelni

§ 47
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.

§ 48
1. Nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji Senat powołuje uczelnianą komisję wyborczą; nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji rady wydziału powołują wydziałowe komisje wyborcze, a rady instytutów pełniących funkcje podstawowych jednostek organizacyjnych powołują instytutowe komisje wyborcze. 
2. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej reprezentowanych w Senacie.
3. Tryb powołania komisji, o których mowa w ust. 1, oraz ich skład uchwala Senat na wniosek przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej kończącej kadencję.
4. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych. 
5. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z wyboru. 
6. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę.

§ 49
Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej większością co najmniej 2/3 głosów uchwala ordynację wyborczą określającą szczegółowy tryb i zasady wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni.

§ 50
1. Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uczelni, natomiast wyboru dziekana i prodziekanów dokonują wydziałowe kolegia elektorów.
2. Wyboru członków organów kolegialnych wchodzących w ich skład z wyboru dokonują grupy wyborcze określone w ordynacji wyborczej uchwalonej zgodnie z § 49 Statutu. 

§ 51
1. Kolegium elektorów Uczelni tworzą:
1)  nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny w liczbie niemniejszej niż 50% składu kolegium elektorów;
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie nie mniejszej niż 20% składu kolegium elektorów;
3) przedstawiciele studentów oraz uczestników studiów doktoranckich w liczbie nie mniejszej niż 20% składu kolegium elektorów; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni; studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
4) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie większej niż 10% składu kolegium elektorów.
2. Wydziałowe kolegium elektorów, z zastrzeżeniami art. 71 Ustawy, tworzą:
1) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny zatrudnieni na wydziale;
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w liczbie nie mniejszej niż 20% składu kolegium elektorów;
3) przedstawiciele studentów oraz uczestników studiów doktoranckich wydziału w liczbie nie mniejszej niż̇ 20% składu kolegium elektorów; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na wydziale; studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej z tych grup.

§ 52
1. Wyboru elektorów, o których mowa w § 51, dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach (liczba elektorów musi być proporcjonalna do stanu zatrudnienia).
2. Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych dokonuje się na zebraniach organizowanych przez uczelnianą komisję wyborczą (liczba elektorów musi być proporcjonalna do stanu zatrudnienia w jednostkach nie wchodzących w skład wydziałów).
3. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. Liczbę elektorów z poszczególnych wydziałów i instytutów pełniących funkcje podstawowych jednostek organizacyjnych ustala się proporcjonalnie do liczby studentów danej jednostki.
4. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu doktorantów.
5. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez uczelnianą komisję wyborczą. 
6. Podziału mandatów dokonuje uczelniana komisja wyborcza według stanu zatrudnienia z dnia 31 stycznia w ostatnim roku kadencji.

§ 53
Tryb powoływania elektorów do kolegium elektorów Uczelni i wydziałowych kolegiów elektorów ma zastosowanie w instytutach będących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 54
1. Kandydatów na stanowisko Rektora zgłaszają do Komisji Wyborczej Uczelni, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, wyborcy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu.
2. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 3 Ustawy.

§ 55
1. Liczbę prorektorów, nie większą niż trzech, określa Rektor elekt, a kandydatów na te stanowiska przedstawia uczelnianej komisji wyborczej.
2. Kandydaci na stanowiska prorektorów muszą spełniać warunki określone w § 54 Statutu. Dopuszcza się, aby jedna z osób pełniących funkcję prorektora posiadała stopień doktora sztuki lub stopień naukowy doktora lub równoważny. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
3. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów Uczelni. Niezajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody.

§ 56
1. Dziekana i prodziekanów wybiera wydziałowe kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich spełniających warunki określone w § 54 Statutu. Dopuszcza się, aby osoba pełniąca funkcję prodziekana posiadała stopień doktora sztuki lub stopień naukowy doktora lub równoważny. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
2. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają do Wydziałowej Komisji Wyborczej wyborcy z wydziału, którym przysługuje czynne prawo wyborcze zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu.

§ 57
1. W wydziałach wybiera się nie więcej niż dwóch prodziekanów. 
2. Liczbę prodziekanów ustala rada wydziału na wniosek dziekana elekta albo dziekana.
3. Kandydatów na stanowiska prodziekanów dziekan elekt przedstawia wydziałowej komisji wyborczej.
4. Kandydatura prodziekana do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład wydziałowego kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody.

§ 58
Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze; wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji.

§ 59
1. Funkcji Rektora, prorektora, dziekana i prodziekana nie można łączyć z wymienionymi funkcjami w innej uczelni oraz z funkcją założyciela działającej uczelni niepublicznej. 
2. Funkcji Rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu, zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry i kierownika zakładu.
3. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora instytutu, zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry i kierownika zakładu.
4. Funkcji członka Senatu nie można łączyć z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni.

§ 60
1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
2. Kadencja kolegium elektorów Uczelni trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję.

§ 61
1. Mandat członka organu kolegialnego, mandat organu jednoosobowego oraz mandat jego zastępcy wygasa przed upływem kadencji, gdy:
1) pracownik przestaje być pracownikiem Uczelni;
2) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze;
3) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu;
4) osoba posiadająca mandat została pozbawiona mandatu lub odwołana;
5) ustanie przynależność do danej grupy akademickiej, jeżeli członek organów uzyskał mandat jako przedstawiciel tej grupy akademickiej;
6) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 129 ust. 7 i art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy i § 59 ust. 1 i ust. 4 Statutu.
2. Wygaśnięcie mandatów stwierdza i zawiadamia o nim odpowiednio:
1) przewodniczący Senatu – uczelnianą komisję wyborczą;
2) przewodniczący rady wydziału – wydziałową komisję wyborczą;
3) dyrektor instytutu będącego podstawową jednostką organizacyjną – instytutową komisję wyborczą.
3. Skład organu uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia Statutu i ordynacji wyborczej.

§ 62
1. Osoba będąca członkiem organu kolegialnego może być pozbawiona mandatu uchwałą tego organu na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby wyborców. 
2. Rektor i prorektorzy mogą być odwołani przez kolegium elektorów Uczelni. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora ds. studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3⁄4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu. 
3. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej 3⁄4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów. 
4. Odwołanie z funkcji dziekana i prodziekana następuje w trybie analogicznym jak Rektora i prorektora, przy czym rada wydziału działa na takich zasadach jak Senat, natomiast wydziałowe kolegium elektorów na takich samych zasadach jak kolegium elektorów Uczelni.

V. Pracownicy Uczelni

§ 63
Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 64
1. Nauczycielami akademickimi są:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;
2) pracownicy dydaktyczni;
3) pracownicy naukowi;
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) profesora zwyczajnego;
2) profesora nadzwyczajnego;
3) profesora wizytującego;
4) adiunkta;
5) asystenta.
3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
1) starszego wykładowcy;
2) wykładowcy;
3) lektora lub instruktora.
4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

§ 65
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 Ustawy, jeżeli posiada stopień́ doktora sztuki lub stopień́ naukowy doktora lub równoważny oraz znaczące twórcze osiągniecia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, pozytywnie zaopiniowane przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, w którym ma być ona zatrudniona. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest spełnienie warunków określonych w art. 115 ust. 1a Ustawy.

§ 66
Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby spełniające kryteria określone w art. 114 Ustawy.

§ 67
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. 
2. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy. 
3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez właściwą radę wydziału, wniosek kierownika jednostki niewchodzącej w strukturę wydziału zaopiniowany przez radę jednostki, jeżeli jednostka posiada radę, albo z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki oraz właściwej rady jednostki lub Senatu.
4. Senat ustala zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi.
5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w Uczelni stanowiącej podstawowe miejsce pracy.
6. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora Uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
7. Organem właściwym do udzielenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego jednoosobowym organem Uczelni jest Senat. Zgoda wydawana jest na okres trwania kadencji.
8. Pomiędzy nauczycielem akademickim a osobą będącą jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli zatrudnioną w tej samej uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których Ustawa przewiduje powoływanie w drodze wyboru.

§ 68
1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia doktora sztuki lub stopnia naukowego doktora lub równoważnego nie może przekraczać ośmiu lat. W przypadku upłynięcia tego terminu umowa o pracę ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu zgodnie z art. 128 Ustawy.
2. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego sztuki lub stopnia naukowego doktora habilitowanego lub równoważnego nie może przekraczać ośmiu lat. W przypadku upłynięcia tego terminu umowa o pracę ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu zgodnie z art. 128 Ustawy. 
3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w trakcie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

§ 69
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Uczelni na czas określony lub nieokreślony w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, z zastrzeżeniem postanowień art. 118a Ustawy.
2. Procedurę konkursową wszczyna Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie go do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 118a ust. 2 Ustawy.
3. Kryteria kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem, którego dotyczy konkurs, uchwala, w zależności od planowanego miejsca zatrudnienia, rada podstawowej jednostki organizacyjnej lub Senat.
4. Informacja o konkursie powinna zawierać:
1) określenie wymagań stawianych kandydatowi;
2) wykaz wymaganych dokumentów;
3) termin składania dokumentów;
4) termin rozstrzygnięcia konkursu,
5) inne istotne informacje.
5. Komisję konkursową powołuje, w zależności od planowanego miejsca zatrudnienia, Rektor albo kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
6. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę sztuki lub nauki. W skład komisji konkursowej mogą wejść przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych.
7. Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, osoby będące w składzie komisji konkursowej muszą być reprezentantami tej samej lub pokrewnej dyscypliny oraz posiadać stopień doktora habilitowanego sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny. Ponadto co najmniej jeden z członków komisji musi posiadać tytuł profesora sztuki lub tytuł naukowy profesora.
8. O zgłoszonych kandydatach i składzie komisji konkursowej, w zależności od planowanego miejsca zatrudnienia, Rektor informuje Senat albo kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej informuje radę tej jednostki. Komisja przedstawia informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. Senat albo rada podstawowej jednostki organizacyjnej rozstrzyga konkurs. W przypadku braku kandydatów ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia.

§ 70
1. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, zgodnie z art. 132 Ustawy.
3. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się:
1) wydziałowe komisje ds. oceny okresowej;
2) uczelnianą komisję ds. oceny okresowej;
3) uczelnianą komisję odwoławczą ds. oceny okresowej;
4) komisję ds. oceny okresowej pracowników biblioteki.
4. Wydziałową komisję ds. oceny okresowej powołuje rada wydziału na wniosek dziekana; komisji tej przewodniczy dziekan.
5. Senat na wniosek Rektora powołuje:
1) uczelnianą komisję ds. oceny okresowej;
2) uczelnianą komisję odwoławczą ds. oceny okresowej;
3) komisję ds. oceny okresowej pracowników biblioteki.
6. Wobec nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytutach pełniących funkcje podstawowych jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio tryb oceny dla pracowników wydziału.
7. Można być członkiem tylko jednej z wymienionych komisji.
8. Okres działania komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni.
9. Mandaty członków komisji, o których mowa w ust. 3, wygasają wskutek:
1) śmierci;
2) ustania stosunku pracy w Uczelni;
3) wybrania na stanowisko rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu albo zastępcy dyrektora instytutu;
4) prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym;
5) odwołania przez organ, który powołał członka komisji.
10. Wygaśnięcie mandatu członka komisji stwierdza organ, który go powołał.
11. Na wolne miejsce wybiera się nowego członka komisji. Mandat tak wybranego członka komisji wygasa równocześnie z upływem kadencji całej komisji.

§ 71
1. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów dokonuje uczelniana komisja ds. oceny okresowej.
2. Uczelniana komisja odwoławcza ds. oceny okresowej rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez pozostałe komisje.

§ 72
Okresową ocenę nauczycieli akademickich pełniących funkcję przewodniczących komisji, o których mowa w § 70 Statutu, przeprowadza właściwa komisja pod przewodnictwem profesora seniora.

§ 73
1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz dydaktyczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie:
1) kształcenia studentów;
2) rozwijania twórczości artystycznej lub naukowej, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
3) udziału w pracach organizacyjnych jednostek organizacyjnych i Uczelni;
4) podnoszenia swoich kwalifikacji.
2. Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego bierze się pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej oraz w promowaniu absolwentów.
3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę studentów i doktorantów. Ocenę tę uzyskuje się na podstawie cyklicznie przeprowadzanych ankiet zgodnie z art. 132 ust. 3 Ustawy.
4. Regulamin oceny okresowej zawierający kryteria oceny, tryb jej dokonywania z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza Uczelni oraz zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów i sposób jej wykorzystania uchwala Senat Uczelni.
5. Organy powołujące komisje oceniające mogą wprowadzić dodatkowe szczegółowe kryteria oceny wynikające ze specyfiki różnych dyscyplin. Kryteria te mogą być stosowane nie wcześniej niż po upływie roku od ogłoszenia ich wprowadzenia.

§ 74
1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Od ocen dokonanych przez komisje ocen okresowych przysługuje nauczycielowi akademickiemu odwołanie do uczelnianej komisji odwoławczej ds. oceny okresowej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować nauczyciela akademickiego.
4. Uczelniana komisja odwoławcza ds. oceny okresowej powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.
5. Uczelniana komisja odwoławcza ds. oceny okresowej utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. 

§ 75
Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora określa regulamin ustalony przez Senat Uczelni.

§ 76
Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym w podstawowej jednostce organizacyjnej może być rozwiązany w trybie określonym w art. 125 Ustawy na mocy decyzji Rektora po uzyskaniu opinii rady tej jednostki, a w pozostałych przypadkach – opinii Senatu.

§ 77
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, artystycznych, naukowych i organizacyjnych.
2. Zasady ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych, artystycznych, naukowych i organizacyjnych nauczycieli akademickich w zależności od zajmowanego stanowiska oraz kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala Senat.
3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału.
4. Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z zasadami określonymi według ust. 2 w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych albo innych zadań przewidzianych w Statucie.

§ 78
1. Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny urlop dla celów:
1) przygotowania rozprawy doktorskiej – w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy;
2) prowadzenia badań poza uczelnią – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień́ doktora, nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku.
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu w uczelni co najmniej 15 lat ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w całym okresie zatrudnienia w łącznym wymiarze nieprzekraczającym jednego roku:
1) podstawą uzyskania orzeczenia jest skierowanie na badania lekarskie wydane przez Rektora na pisemny wniosek pracownika zaparafowany przez bezpośrednio przełożonego;
2) orzeczenie lekarskie wydaje placówka medycyny pracy, z którą Uczelnia związana jest umową;
3) okres korzystania z urlopu zdrowotnego powinien obejmować semestr, z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego;
4) w przypadku wykorzystywania urlopu zdrowotnego w częściach, kolejnego można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego.
3. Szczegółowe zasady udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 określa zarządzenie Rektora.

§ 79
Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego w trybie i na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie.

§ 80
1. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela akademickiego może być wszczęte również po ustaniu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uczelni.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrębnych przepisach.
3. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed komisjami dyscyplinarnymi ds. nauczycieli akademickich i jest dwuinstancyjne.
4. Warunki i tryb orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, w tym tryb wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, określa załącznik nr 3 do Statutu.

§ 81
1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
2. Rektor może określić stanowiska, na których zatrudnienie odbywa się w drodze konkursu, oraz warunki tego konkursu.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, określa zakres jego obowiązków oraz podległość służbową. 
4. Pomiędzy pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 

§ 82
Organy Uczelni współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy, ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.

VI. Studia wyższe i studia doktoranckie

§ 83
1. Uczelnia prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może prowadzić studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.
3. Na warunkach określonych w Ustawie Uczelnia może prowadzić studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych, utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, w szczególności instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
4. Uczelnia może prowadzić studia oraz formy kształcenia typu otwartego dla słuchaczy niebędących studentami.
5. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne.
6. Utworzenie studiów na określonym przez Senat Uczelni kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, następuje na podstawie uchwały Senatu. Uchwała Senatu Uczelni określa efekty kształcenia, do których dostosowane są plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia.
7. Studia doktoranckie tworzone są przez Rektora na wniosek rady jednostki organizacyjnej.
8. Organizację i tok studiów wyższych oraz prawa i obowiązki studentów określa regulamin studiów.
9. Organizację i tok studiów doktoranckich, podyplomowych oraz innych form kształcenia określają odpowiednie regulaminy.

§ 84
1. Uczelnia może pobierać opłaty związane z:
1) kształceniem studentów studiów niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) prowadzeniem studiów w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
6) postępowaniem związanym z przyjęciem na studia;
7) postępowaniem związanym z potwierdzeniem efektów uczenia się;
8) czynnościami administracyjnymi, takimi jak wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala Rektor, przy czym opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach doktoranckich z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.
3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, wiążące Rektora przy zawieraniu umów ze studentami, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat – w całości lub w części – studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala Senat. 

§ 85
1. Przyjęcia na studia wyższe odbywają się zgodnie z art. 169 Ustawy oraz uchwałą Senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 Ustawy.
2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1, podawana jest do publicznej wiadomości, w szczególności na stronach internetowych Uczelni.
3. Rekrutację na studia wyższe prowadzą komisje powołane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.
4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy.
5. Przyjęcie na studia wyższe może odbyć się na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się zgodnie z art. 170g Ustawy.

§ 86
1. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora.
2. W skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.
3. Procedurę odwoławczą od decyzji komisji rekrutacyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych określa zarządzenie Rektora.

§ 87
Przyjęcie w poczet studentów studiów wyższych Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu przez studenta wobec Rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ślubowania o następującej treści:

Wstępując do społeczności akademickiej AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w Gdańsku, ślubuję:
– zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z pożytkiem dla Ojczyzny;
– przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej;
– stosować się do przepisów obowiązujących w Akademii;
– dbać o godność studenta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 88
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami, który uzyskał za okres studiów średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej bardzo dobrą, może odbywać, na podstawie określonego przez dziekana programu, staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana, po uzyskaniu akceptacji rady wydziału. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odstąpić od wymogu dotyczącego średniej ocen.
2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 
3. Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora. 
4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzonych pracach badawczych i zajęciach dydaktycznych w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w ust. 3, nie większym jednak niż sześćdziesiąt godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego. 

§ 89
1. Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się zgodnie z zapisem art. 196 Ustawy oraz uchwałą Senatu, o której mowa w art. 196 ust. 2 Ustawy. Uchwała podawana jest do publicznej wiadomości, w szczególności na stronach internetowych Uczelni.
2. Rekrutacje prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana.
3. Organem odwoławczym od decyzji komisji jest Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Przyjęcie na studia doktoranckie następuje z chwilą złożenia wobec Rektora lub dziekana ślubowania o następującej treści:

Wstępując do społeczności akademickiej AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w Gdańsku, ślubuję:
– zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z pożytkiem dla Ojczyzny;
– przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej;
– stosować się do przepisów obowiązujących w Akademii;
– dbać o godność doktoranta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 90
Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną na warunkach określonych w Ustawie oraz regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 

§ 91
Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną na warunkach określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

§ 92
1. Studenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na warunkach określonych w Ustawie oraz w Regulaminie studiów.
2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów Senat na wniosek Rektora powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:
1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału i instytutu pełniącego funkcję podstawowej jednostki organizacyjnej;
2) po jednym studencie z wydziału i instytutu pełniącego funkcję podstawowej jednostki organizacyjnej.
3. Senat powołuje uczelnianą odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:
1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału i instytutu pełniącego funkcję podstawowej jednostki organizacyjnej;
2) po jednym studencie z każdego wydziału i instytutu pełniącego funkcję podstawowej jednostki organizacyjnej.
4. Nie można być jednocześnie członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
5. Spośród nauczycieli akademickich kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłaszają rady podstawowych jednostek organizacyjnych, a spośród studentów – uczelniany organ samorządu studenckiego.
6. Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Uczelni i trwa cztery lata. Kadencja członków komisji wybranych spośród studentów trwa dwanaście miesięcy.

§ 93
Przewodniczący komisji dyscyplinarnych wyznaczają składy orzekające oraz ich przewodniczących. Rektor, na wniosek przewodniczących komisji dyscyplinarnych, wyznacza protokolantów spośród nauczycieli akademickich.

§ 94
1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:
1) uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. doktorantów;
2) uczelnianą odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. doktorantów.
2. Do komisji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 92 i 93 Statutu.

VII. Administracja i gospodarka Uczelni

§ 95
1. Uczelnia tworzy następujące fundusze:
1) fundusz zasadniczy;
2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.
2.Uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju Uczelni – na wniosek Rektora i na podstawie uchwały Senatu.

§ 96
Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Senat na wniosek kanclerza. 

§ 97
1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą w formach niewyodrębnionych i wyodrębnionych ze struktury organizacyjnej w zakresie działalności:
1) wydawniczej, w szczególności w zakresie publikacji prac artystycznych i naukowych, podręczników, skryptów, czasopism artystycznych i naukowych oraz pomocy i materiałów dydaktycznych, wydawania katalogów, broszur, folderów, druków, dokumentów i materiałów informacyjnych;
2) handlowej, w szczególności w zakresie sprzedaży, w tym w ramach komisu, prac i monografii artystycznych i naukowych, podręczników, skryptów czasopism naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych;
3) usługowej, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, a także przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, projektów artystycznych i wzorniczych oraz opracowań – kserograficzno-drukarskich, fotograficzno-filmowych;
4) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
5) wynikającej z treści regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w formie niewyodrębnionej ze struktury organizacyjnej podejmuje Rektor, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 Ustawy.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w formie wyodrębnionej ze struktury organizacyjnej podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 

§ 98
1. Za zgodą Rektora Uczelnia może przyjmować spadki, darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i od osób prawnych.
2. Za zgodą Rektora Uczelnia może przyjmować wsparcie w formie mecenatu okazjonalnego i stałego.

§ 99
Czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora także kanclerz, zastępca kanclerza, prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 100
1. Decyzję o przydzieleniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor lub osoba przez niego wskazana. 
2. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 101
Za prawidłowe wykorzystanie mienia przydzielonego jednostce odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, a za jego zabezpieczenie administracja oraz osoba użytkująca.

§ 102
1. Administracja Uczelni działa na rzecz realizacji zadań określonych w § 6 ust. 2 Statutu.
2. Działalność administracji prowadzona jest zgodnie z prawem i zasadami starannego oraz sumiennego działania przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów i pracowników Uczelni do informacji.
3. Senat, co najmniej raz w okresie kadencji, dokonuje oceny funkcjonowania administracji. Kryteria i tryb oceny uchwala Senat na wniosek Rektora nie później niż na dwanaście miesięcy przed upływem kadencji.

§ 103
1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie określonym przez Statut oraz Rektora.
2. Kanclerza zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
3. Do zadań kanclerza należy w szczególności:
1)podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni; 
2)organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej; 
3)realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników, z zastrzeżeniem § 106 Statutu; 
4)pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i niepodlegających innym organom Uczelni.

§ 104
Kanclerz odpowiada przed Rektorem i składa Rektorowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 105
Kanclerz działa przy pomocy zastępców, w tym kwestora, który pełni funkcję głównego księgowego.

§ 106
Kanclerz, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami jednostek organizacyjnych administracji, a także do przyznawania tym pracownikom premii i wyróżnień oraz wnioskowania o nagrodę Rektora. Do zakresu tego pełnomocnictwa należy również wymierzanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 

§ 107
Strukturę administracji oraz zakres działania jednostek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny Uczelni wydany przez Rektora na wniosek kanclerza.

VIII. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń

§ 108
1. Pracownicy Uczelni i studenci organizujący zgromadzenia na terenie Uczelni mają obowiązek zawiadomić o tym Rektora. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni niezbędna jest zgoda Rektora.
2. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie na co najmniej dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
3. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie lub są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia;
2) dokładne wskazanie miejsca i terminu (data i godzina rozpoczęcia) zgromadzenia;
3) cel lub program zgromadzenia.

§ 109
Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia.

§ 110
Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

§ 111
Pracownicy Uczelni i studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora lub zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody Rektora albo naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.
IX. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 114
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut z dnia 1 marca 2012 roku, chyba że zapisy Ustawy lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie Statutu z dnia 1 marca 2012 roku zachowują moc w zakresie, w jakim pozostają w zgodzie z Ustawą, przepisami wykonawczymi oraz niniejszym Statutem.
3. W terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu właściwe organy Uczelni dostosują do Statutu obowiązujące w Uczelni akty wewnętrzne oraz wydadzą akty przewidziane w Statucie.
4. Wiążącej wykładni postanowień Statutu dokonuje Senat na wniosek Rektora.

§ 115
Statut uchwalony w dniu 30 czerwca 2015 roku przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Wytworzył: Senacka Komisja Prawno – Statutowa (22 maja 2006)
Opublikował: Marzena Świniarska (4 października 2011, 09:46:44)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Marzena Świniarska (28 czerwca 2019, 11:01:14)
Zmieniono: Dodano nowy statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17027

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij